.
1 mei komitee logo

beknopte samenvatting van de artikelen
hoe staat de economie ervoor?

1. loonmatiging
Het gevolg van jarenlange loonmatiging en bezuinigen is dat bedrijven en overheid een steeds groter deel van de welvaart naar zich toe hebben gehaald ten koste van de bevolking. Wijzelf en de bonden hebben de mogelijkheden onvoldoende benut om ons deel van de groei op te eisen.
juli 2015

2. verdeling van de groei
In Nederland nemen bedrijven en overheid een grotere hap uit de nationale groei dan in andere westerse landen. Het aandeel voor de Nederlandse bevolking in de groei neemt af vanaf 1992.
Met permamente loonmatiging is de harteloze exploitatie van mensen in Nederland ver doorgeschoten.
oktober 2014/2019

3. loon achterstand
De toename van het loon blijft ver achter bij de groei van de economie.
juni 2018

4. verloren loonruimte
Het cao-loon blijft steeds verder achter bij inflatie en produktiviteitsgroei.
Daarmee is heel wat loonruimte weggegeven.
december 2018

5. koopkracht en loon
Het wordt graag voorgesteld alsof ieder jaar de lonen vooruitgaan. Niets is minder waar. Meestal pakt de geldontwaaring hoger uit, waardoor de koopkracht van het caoloon In feite achteruit gaat. Daarbovenop komen nog eens lastenverzwaringen die het besteedbaar inkomen weer verder verlagen.
april 2021 / januari 2022

6. kapitaalinkomen en investeringen
Een hoog kapitaalinkomen leidt niet noodzakelijkerwijs tot een zelfde hoge investering in de bedrijven.
Het is misleiding dat loonmatiging in Nederland tot meer werkgelegenheid hier zou leiden.
maart 2020

7. minder loon = meer winst = meer werk?
In werkelijkheid gaat het als volgt: minder loon = minder werk = weer minder loon!
juli 2015 / mei 2017

8. stijgende winsten, permanente kapitaalexport
Een belangrijk deel van de in Nederland gemaakte winst gaat het land uit. Loon inleveren leidt tot verhoogde winst en kapitaalexport. Loon inleveren voor meer werk is puur misleiding.
juli 2015

9. waar komt de groei vandaan?
Economische groei wordt vooral veroorzaakt door export en consumptie. Dus leidt loonsverlaging
tot economische terugval.
juli 2016 / maart 2020

10. economische groei is sterk afhankelijk van consumptie
Loonmatiging is onwenselijk, ook voor bedrijven en regering want het leidt tot economische vraaguitval.
juli 2005

11. netto winst in Nederland
De winstontwikkeling vanaf 1995. Wie zeurde er nou over dat het in Nederland zo slecht gaat
met de ondernemingen? Winst groeit al jaren als kool. De tijd dat een handvol bedrijven
de Nederlandse economie bepaalde, is voorbij.
april 2024 / april 2023 / maart 2021 / augustus 2020 / febr. 2001

12. hoeveel winst wordt er gemaakt?
Verschillende winstopgaven met elkaar vergeleken.
april 2024 / april 2023 / maart 2021

13. de schade van het Akkoord van Wassenaar
De nettowinst is tussen 1982 en 2000 met 773% gestegen.
In 2000 levert een werkende 2 keer omzet en 6 keer zoveel winst als in 1981.
De werkgelegenheid is in die jaren nauwelijks toegenomen.
oktober 2004

14. rendement van de Nederlandse economie
In 1997 stijgt de winstneming sterk als percentage van de Nederlandse economie, groeit explosief in 1999. Van deze hoogconjunctuur hebben cao afhankelijken niets teruggezien. En vanaf 2003 alweer een versnelde winstneming, naar ongekende hoogtes in 2006 en 2007. De steeds terugkerende eis om toch loon te matigen, is bewijs van een diepe minachting voor de werkende bevolking.
april 2024 / april 2023 / maart 2021

15. winst en loon
Sinds 1982 zijn de winsten enorm toegenomen.
De groei van het cao-loon is daar schandalig bij achtergebleven.
Maar de beloning van de besturen stijgt nog sneller dan de winst!
november 2015

16. veroorzakers van de inflatie
In 2001 wordt 40% van de inflatie veroorzaakt door belasting verhoging,
daarmee is de overheid de belangrijkste aanjager van de geldontwaarding,
dus het koopkracht verlies.
september 2002

17. stelen van het personeel
De belangentegenstelling tussen management en personeel blijft niet beperkt tot stakingen.
Iedere dag probeert het management ergens in Nederland de rehten van het personeel onderuit te halen. Maar al te vaak verschaft de regering de mogelijkheden daartoe aan de bedrijfsleiding.
Opkomen voor je arbeidsvoorwaarden is daardoor een permanente strijd geworden. Een bloemlezing.
februari 2012

18. loonvorming werkelijkheid
Voor en te na prediken beslissers loonmatiging bij cao onderhandelingen. Maar voor hun eigen beroepsgroep besluiten ze heel anders. +10% erbij is verantwoord, +20% is ook netjes, meer moet kunnen.
april 2015 / januari 2016

19. forse loonsverhoging, normale zaak
Neem een voorbeeld aan de topmanagers. Wie minder dan 10% tot 20% verhoging accepteert,
neemt zichzelf niet serieus.
mei 2017

20.-3. topinkomens vanaf 2014
Topbeloning is superioriteitswaan.
april 2023

20.-2. topinkomens 2006-2013
Waarom moeilijk doen over hoog loon? Topmanagers zitten daar echt niet mee. Zolang het over henzelf gaat, verbruiken ze gretig tientallen modaallonen en meer.
april 2014

20.-1. beloning topbestuurders 2001-2005
juli 2007

21. meevallers
In het begin van deze eeuw werd een grote verdwijntruc toegepast op de staatsbegroting.
Zogenaamde meevallers waren bedoeld om controle op het regeringsbeleid dwars te rijden.
december 2014

22. scheve inkomensverhoudingen
Van 2001 tot 2014 verdubbelde de kloof tussen het topinkomen bij AEX bedrijven en het modaalloon.
april 2015

23. beloning en omzet
De omzet van de bedrijven groeit, maar het bedrag dat ze aan beloning uitgeven daalt. Zolang het management de loonkosten makkelijker omlaag kan schroeven dan de kapitaalkosten, blijven er ruzies over arbeidsvoorwaarden bestaan.
januari 2005

24. werkgevers en centraal akkoord
Regering en ondernemerslobby gebruiken om de beurt de vakbeweging tegen de ander, maar vaker nog trekken ze samen op tegen de vakbeweging.
juli 2010

25. loonmatiging is overal goed voor
De reden wisselt, maar ieder jaar wordt er een nieuwe reden opgevoerd
waarom loonmatiging noodzakelijk is.
1991 tot en met 2023

26. misbruik
Ondernemers grijpen echt alles aan om hun zin door te drijven.
Daarbij schuwen ze geen leugen of misleiding.
november 2014 / januari 2018 / september 2020

27-4 cao ronde 2020 & 2021
In 40 jaar is de koopkracht niets vooruit gegaan. Iedere vooruitgang werd weer ingehaald door de inflatie. Voor meer kwaliteit van leven blijft altijd loonstrijd nodig. Zeker nu geprobeerd wordt de tegenvallers door de corona pandemie op de werkenden te verhalen.
januari 2020 / september 2020

27.-3. de nieuwe cao ronde 2016
Macro economische adviezen van internationale instellingen dringen aan tot versterking van de binnenlandse vraag. Dat betekent verhoging van de lonen. Maar regering en ondernemers zetten zwaar in op verdere verlaging van de loonkosten. Dus moeten hoger loon en vaste banen worden afgedwongen.
juli 2015

27.-2 cao rondes 2007-2014
Bij het rituele gesteggel over de komende arbeidsvoorwaarden, nemen ondernemers en regering het initiatief. Niet openlijk, maar verpakt in externe rapporten, als media offensief, of door desinformatie.
Voor de vakbeweging gaat het erom daarop het passende antwoord te geven en zich niet in de luren
te laten leggen.
augustus 2013

27.-1. cao rondes 2004-2006
februari 2006

28. ondernemerspropaganda
Bij de verhalen die ondernemers en hun volgelingen rondstrooien gaat het helemaal niet om het onderwerp dat wordt aangesneden, maar om het effect dat wordt gesorteerd met het ter discussie stellen.
De bedoeling zal onder alle omstandigheden zijn dat de produktiekosten verlaagd moeten worden.
Of het uiteindelijke offer door de overheid of het personeel gebracht wordt, maak ze niet uit.
december 2007

29. voorspelling of volksverlakkerij
Een CPB voorspelling is geen onaantastbaar gegeven. Conjunctuur voorspellen biedt geen enkele zekerheid voor beleid, het is voornamelijk politieke propaganda.
Cijfer fetisjisme bij economie voorspelingen, met cijfers tot achter de komma, is volksverlakkerij.
maart 2009

30. de opbrengst voor arbeid en kapitaal
Bij de verdeling van de opbrengst van de Nederlandse economie stelt het CPB traditioneel het aandeel
van de loonafhankelijken schandelijk hoog voor. Door de regering klakkeloos overgenomen, voor bedrijven steeds weer het voorwendsel om loonmatiging te eisen. DNB liet een andere werkelijkheid zien: de geldschieters gingen er met de welvaart vandoor.
juni 2017

31. winstquote
De cijfers van het CPB 1982 tot en met 2004 wijken sterk af van de controleerbare cijfers op basis van jaarverslagen. Dus vervalt hier de betrouwbaarheid van het CPB.
april 2006

32. concurrentiepositie
De exportpositie komt niet in gevaar door de loonhoogte. Het dreigement de exportproduktie te verplaatsen is meestal bluf. Voor export is vooral kwaliteit belangrijk. De Nederlandse export bloeit.
april 2023 / juli 2018 / oktober 2021

33. inflatie
Geldontwaarding vernietigt sluipend de koopkracht van een cao en de waarde van geld dat geparkeerd staat, zoals spaargeld. Ieder jaar weer nemen cao onderhandelaars blind de gok dat de inflatievoorspellingen voor het lopend en het komend jaar zullen uitkomen.
Een gok blijft een gok en loopt dus makkelijk fout.
april 2023 / januari 2023

34. cao eisen en resultaat FNV
Onder druk van rendementseisen radicaliseren managers bij overheid en bedrijven. Het belang van personeel wordt respectloos terzijde geschoven. Onder die omstandigheden is looneisen stellen één ding. Die eisen binnenhalen een heel ander verhaal. Ook voor cao’s geldt: alleen het resultaat telt.
april 2024 / januari 2022 / april 2021 / mei 2017

35. loon 1982 en 2016
Als de lonen vanaf 1982 gelijk op waren verhoogd met de winst, dan zou het gemiddeld loon in de grootmetaal in 2016 moeten uitkomen op € 200.000 netto.
januari 2018

36. cao overheid
In 2015 sluit de regering een loonruimte akkoord af. Alle 2,8 miljoen deelnemers aan het pensioenfonds ABP worden gekort. Hieraan ging 4 jaar loonstop vooraf. Daarmee is tegenover de marktsector grote achterstand opgelopen. Zoals eerder gebeurde met bestek '81.
oktober 2015

37. economische groei EU landen
De groei in Nederland is in de negentiger jaren hoger geweest dan in de rest van Europa.
Dat is altijd geheim gehouden om het loonpeil te drukken.
november 2008

38. conjunctuur golven in de USA en EU landen
De economie in Nederland is niet afhankelijk van de USA, maar heeft een dynamiek
die verwant is aan die van Europa.
februari 2005

39. industrie heeft nog veel loonruimte
In de industrie kan een stuk meer dan gemiddelde cao loonsverhoging geëist worden.
januari 2005

40. verslaafd aan loonmatiging
De inzet van de gevestigde orde is steeds weer loonmatiging en verdere uitholling van kwaliteit bij de overheid. Zo ook van 2008 naar 2014 ten tijde van het optrekken van VVD met CDA, PVV, of met PvdA, D'66, CU, SGP.
februari 2013

40.-1. loonmatigen als verslaving
De politieke verhoudingen bij de regeringsformatie 2007 van CDA, PvdA, CU.
maart 2007

40.-2. loonmatigen als maatschappelijke opdracht.
De politieke toestand tussen 2003 en 2006 tijdens regeringscombinaties van LPF, CDA, VVD, D'66.
mei 2006

40.-3. loonmatiging is het verdienmodel.
CPB en DNB voorspellen vanaf 2018 loonstijgingen na 4 jaar hoogconjunctuur. Alsof dit vanzelf gaat gebeuren, wereldvreemd. Hogere lonen voor werkenden komen nooit vanzelf. Bedrijven en overheid halen alles uit de kast om de lonen zo laag mogelijk te houden. Voor verbetering van onze koopkracht moeten we echt zelf aan de bak. Niet alleen voor onszelf, ook voor de komende generaties.
oktober 2018

41. inflatie bestrijding
Inflatie is voor loonafhankelijken een probleem waar een werkgever van profiteert.
Wat is er tegen te doen.
november 2015 / januari 2022

42. werkgelegenheid
Hoe groot is de werkloosheid aan het begin van de laatste eeuw wisseling
en hoe wordt werkgelegenheidspolitiek gevoerd.
Volledige werkgelegenheid zou mooi zijn.
Maar in plaats daarvan wordt het rendement van de bedrijven gesubsidieerd.
januari 2007

43. het vakbondstientje
Aan de omgang tussen ondernemers en vakorganisaties kleven heel verrassende kanten.
De bonden staan niet vrij en onafhankelijk van de ondernemers.
mei 2010

43.-1. staatsvakbond of vrije vakbeweging
Vanaf 2011 komt van onderop de demokratisering van de vakbeweging op gang.
Dit was en blijft hard nodig.
december 2011

43.-2. versterking vakbond is noodzaak
Geldschieters gaan er op vooruit, de werkenden krijgen niets.
Zo liggen de machtsverhoudingen. Daar is wel wat aan te doen.
Versterk de vakbond.
april 2018

44.-16. afgesloten cao's 2016
Het cao seizoen wordt met veel bombarie gestart, de afzonderlijke resultaten zijn afgezien
van een enkel verwarrend nieuwsbericht, moeilijker te overzien.
Een overzicht dus.
mei 2017

44.-17. cao's 2017, 2018 en 2019
De koopkracht is in de afgesloten cao’s niet vooruitgegaan. Voor werkelijke verbeteringen moeten we beslister optreden. Een overzicht dus.
januari 2020

45. loonsom stijging
Vaak wordt beweerd dat toenemende loonkosten in Nederland de concurrentiepositie aantasten.
Het is een leugen: de loonsom stijging hier blijft ver achter bij die in de buurlanden.
mei 2017

46. cao loon en gemaakte loonkosten
In de praktijk betalen ondernemers veel meer aan loonkosten dan dat zij volgens de cao verplicht zijn.
Aan wie dan wel? Zo wordt de cao uitgehold tot een minimum vangnet.
januari 2012

47.-1. sociaal akkoord 2021 en 2019
De loonafhankelijken zijn vernederd, collectief pensioenstelsel wordt uit gefaseerd. Voor een zelfbewuste vakbeweging is versterking nodig.
augustus 2019 / november 2021 / augustus 2022

47. sociaal akkoord
Natuurlijk bestaan er tegenstellingen tussen vakcentrales, ondernemers en regering.
In de praktijk liggen die alleen heel anders dan je zou verwachten.
april 2013

48.-8.pensioenroof 2023
Na 50 jaar duwen en trekken verlaagt de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023 de pensioenkosten voor werkgevers. Alle risico’s bij de pensioenopbouw zijn verlegd van bedrijven en overheid naar de deelnemers. De pensioenfondsen zelf zijn hapklaar gemaakt voor verzekeraars. Het verplicht ingehouden uitgesteld loon van de deelnemers is omgekat van spaargeld naar een verzekeringsproduct zoals bij de commerciëlen.
april 2024 / februari 2024

48.-7. pensioenroof 2020, kat in de zak
Het nieuw pensioenstelsel is goedgekeurd. Het is alleen niet duidelijk hoe dat er uitziet.
november 2023 / april 2023 / april 2022 / april 2021 / oktober 2021 / november 2020

48.-6. pensioenroof 2019, akkoord waarover?
Het collectief solidair pensioenstelsel wordt met de nieuwe regelgeving op termijn uitgefaseerd. De toezichthouder passeert al op voorhand de langdurige onderhandelingen waar het pensioenakkoord 2019 toe besloot.
juli/november/december 2019/april 2020

48.-5. pensioenroof 2018, verborgen agenda
Het stevigste pensioenstelsel ter wereld is heel goed houdbaar. Het is alleen dat overheid en bedrijven een ander en goedkoper stelsel wensen. De regelgeving wordt gebruikt om het huidig stelsel te duur te verklaren. Niet het pensioenstelsel is een probleem, de regelgeving is het probleem.
mei 2019

48.-4. pensioenroof 2016-2018    Rutte III, de doodsteek voor ons pensioen
Nadat de pensioenfondsen in de afgelopen jaren met regelgeving in de problemen zijn gebracht, zet de regering nu in op verzwakking van het pensioenstelsel zodat het om zal vallen. De bedrijvenlobby en verzekeraars begeleiden dat met een waaier aan halve en hele mystificaties.
augustus 2016 / januari 2017 / januari 2018

48.-3. pensioenroof 2014-2016
Het oprekken van de pensioenleeftijd en de wetswijzigingen voor 2015 zijn gericht op het ontmantelen van het Nederlands collectief pensioenstelsel. Doel is zo de loonkosten te verlagen en pensioenvoorzieningen te vercommercialiseren naar banken en verzekeraars.
november 2014 / oktober 2015 / maart 2016

48.-2. pensioenroof 2009-2013
De pensioenkortingen van 2013; pensioenakkoorden van 2011 en 2009; gerommel met de rekenrente; pensioenfondsen onderdeel van het financieel stelsel, inclusief fraude, diefstal en benadeling.
maart 2013

48.-1. pensioenroof 2005-2008
Onder het mom van een pensioencrisis wordt gerommeld aan de pensioenen.
Na 2001 zijn de pensioenuitkeringen verlaagd. Oorzaak is dat de vermogens van pensioenfondsen
in het verleden door de ondernemers en overheid zijn geplunderd, ondanks dat de pensioenpot
het uitgesteld loon van de werkenden is.
april 2006

49. valuta
Het bestaan van verschillende muntstelsels met een waardesprong in de wisselkoersverhouding,
is er de oorzaak van dat dezelfde arbeid in het ene land goedkoper wordt gedaan dan in het ander land.
april 2016

50. vertrekpremies en startgelden
Topbestuurders krijgen niet alleen veel geld voor aanwezigheid.
Om ze kwijt te raken en ook om ze binnen te halen wordt nog eens apart fors betaald.
februari 2011

51. wie heeft de staatsmacht
Wie bepaalt de grenzen van het regeerakkoord. En, is de regering wel zo oppermachtig of alleen uitvoerder van reeds uitgestippeld beleid?
november 2016

52. plundering volksverzekering
Voor volksverzekeringen wordt premie ingehouden op het loon.
Toch menen ondernemers en de overheid herhaaldelijk en met succes dat het hun geld is.
juli 2015 - januari 2017 - januari 2022

53. zwerfkapitaal
Kapitaal is voor sommigen spotgoedkoop en het kent zeker geen landsgrenzen.
Het verschil tussen beleggen, private equity en hedge funds. Roofkapitaal is een sprinkhanenplaag.
juni 2012 / januari 2016

54. beurskoers
Op korte termijn zijn beurskoersen vooral interessant voor speculanten en grote opkopers.
Het gaat over aandelenhandel en is geen maat voor de stand van de economie.
april 2021 / oktober 2021

55. Hollands Glorie
Wat is er nu eigenlijk Nederlands, aan de in Nederland opererende bedrijven?
juli 2008

56. grondstoffenprijzen 2008
De prijzen voor voedsel en energie zijn in 2008 explosief gestegen.
Dat verlaagt de koopkracht veel meer dan de regering laat geloven.
Ook grondstoffen voor de industrie zijn snel duurder geworden op de wereldmarkt.
augustus 2008

56-1 gas in Nederland
gas: winning, opbrengst, verjubeling en de gebakken peren
april 2024

57. cao en avv
Het stelsel van cao’s en algemeen verbindend verklaring heeft voordelen.
september 2008

58.-2. kredietchaos, 7 jaar later
7 jaar na het stilvallen van de financiële dienstverlening is er nauwelijks iets gedaan om herhaling te voorkomen. De Griekse bevolking moet opdraaien voor de schulden die de bedrijven en de overheid niet meer konden terugbetalen. De onbezonnen opkoop van ABN eindigt in verkoop met zwaar verlies.
De vrije markt ideologie is een vervalsing: missers worden met staatssteun op de bevolking verhaald.
juli 2015 / oktober 2021

58.-1. de Griekse tragedie
Speculanten zijn tegen de euro gaan speculeren om aan financiële wanorde te verdienen.
De regeringen komen kapitaalverschaffers tegemoet met drastische verarming van de bevolking
van vooral Griekenland, Ierland en Portugal.
In andere eurolanden wordt de levensstandaard tegelijkertijd verlaagd.
Tussendoor wordt een federatief Europese regering doorgedouwd waarbij
de arbeidsvoorwaarden in handen van technocraten wordt gelegd.
augustus 2011

58. krediet chaos, 2008
De financiële sector weigert te herstructureren; Staatssteun aan financiële instellingen;
Nationalisatie van Fortis/ABNAmro;
Vanaf 2007 vrat de vertrouwenscrisis voort in het financieel stelsel;
Wat was er aan de hand in 2008?
Zijn crises in het financieel stelsel uitzonderlijk?
Wiens probleem is de financiële wanorde eigenlijk?
Wat wordt er gedaan aan het oplossen van de krediet chaos?
Wie draait er op voor de kosten?
augustus 2011

59. concurrentie op arbeidsvoorwaarden
Verzelfstandiging en privatisering betekent maar al te vaak lager loon, slechtere arbeidsvoorwaarden en versoberde dienstverlening. De relatie van vakbond tot overheid en ondernemers kan voor bondsleden
alleen zuiver blijven zolang bondsbestuurders beseffen voor wie ze werken, zoals bleek bij TNTPost.
juli 2010

60. banenpool, een sterfhuis
Een banenpool biedt nooit perspektief, het is een sterfhuisconstructie om van personeel af te komen,
de SHB´s als voorbeeld.
februari 2009

61. bestaansminimum
De participatiewet van 2010 ondergraaft de bestaanszekerheid met de aantasting van de uitkeringen en gedwongen tewerkstelling op persoonlijke loonwaarde. De volksverzekeringen zijn al geplunderd, vaste banen worden vervangen door flexcontracten, arbeidsvoorwaarden uitgehold met nuluren contracten.
Het zijn op elkaar aansluitende maatregelen die de levensstandaard voor de hele bevolking verlagen.
Inzet zijn lagere loonkosten. We zijn -vaak zonder het te weten- allang in deze race naar het bestaansminimum terechtgekomen. Wie hierin niet meekomt, wordt harteloos gedumpt.
januari 2011

62. loonkosten verlaging in Europa
Wat is gepresenteerd als een schuldencrisis van eurolanden aan argeloze beleggers, is aangegrepen tot een programma van razendsnel uithollen van de sociale stelsels binnen de eurozone.
Uitholling van arbeidsvoorwaarden en het levenspeil, met hoge werkloosheid en verdere verpaupering.
De Nederlandse regering doet niets aan versterking van de economie, maar zet tot vreugde van de ondernemerslobby erop in om ook in Nederland de loonkosten verder te verlagen. Dit is een verdere stap in de race naar de laagste loonkosten.
januari 2013

63. belastingparadijs in Nederland
Jarenlang belastingverhogingen, bezuinigingen en loonsverlagingen verarmen de bevolking in Nederland.
Maar de belasting op winsten is steeds verder verlaagd.
Het internationaal opererend kapitaal kreeg in Nederland paradijselijke wetgeving aangeboden
om belasting te ontduiken. In alle stilte hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen zich hiervoor opmerkelijk aktief ingespannen. En blijven dat doen.
december 2013 - januari 2017

64. de kloof
Onder druk van de neo-liberale politiek verhardt onze samenleving snel. Een aanzienlijk deel van de bevolking wordt op steeds grotere achterstand gezet tot aan uitsluiting toe. Willen wij wel zo’n a-sociale samenleving? Enkele afgeleide gebeurtenissen deden bevoorrechten in ons land opschrikken. Maar ze verdwalen in hun zoektocht naar wat er aan de hand is.
januari 2017 / juni 2023

65. zzp wordt misbruikt
De inzet van de zzp diskussies is niet de zzp’er meer zekerheid te bieden. Zzp wordt misbruikt om het loon en de arbeidsvoorwaarden voor zzp en personeel in dienstverband omlaag te halen. Het doel is de AOW, WIA en WW te vervangen door een uitgekleed vangnet op het nivo van bijstand.
februari 2016 / febr. 2019 / augustus 2020

66. handelsakkoord TTIP
Het TTIP vrijhandelsakkoord tussen USA en EU betekent voor Nederland een ondermijning van de bestaande arbeidsverhoudingen.
oktober 2015


67. staatsschuld
Afbouw van de Nederlandse staatsschuld is geld weggooien. Volstrekt onnodig wordt de kans gemist om onze economie te verstevigen. Dit wanbeleid is een aanslag op de toekomst van de komende generaties.
maart 2019 / december 2023


68.1. land van lage lonen, uitbuiting arbeidsmigranten
Lage loonkosten door: uitbuiten van migranten en kwetsbaren, betalen tot ver onder het minimumloon, ontduiken van de cao afspraken, fraude, slechte wetgeving op arbeid, niet handhaven van regelgeving, niet vervolgen van overtredingen. Discriminatie van arbeidsmigranten holt de arbeidsvoorwaarden uit en ondermijnt ons Nederlands sociaal stelsel.
oktober 2020 / december 2023


68-2. land van lage lonen, platform economie
Platforms buiten jongeren, werkende armen en kwetsbaren uit.
Parasiteren op ons sociaal stelsel en brengen het om zeep.
december 2020

kleine logo

pamflet: winst subsidie fossiele
intrekken van winst subsidie aan handelaren, producenten en gebruikers van kolen en olie verandert
niets aan de bestaande politiek-economische verhoudingen.
september 2023

kleine logo

BULLETINS

Bu.76.LXXVI.bulletin
nog veel loon in te halen
mei 2024

Bu.75.LXXV.bulletin
bestaanszekerheid begint pas vanaf automatische prijscompensatie
november 2023

Bu.74.LXXIV.bulletin
prijscompensatie is noodzakelijk
we moeten dat zelf afdwingen
april 2023

Bu.73.LXXIII.bulletin
onze koopkracht wordt gestolen,
kom op voor automatische prijscompensatie
januari 2023

Bu.72.LXXII.bulletin
loonsverlaging 10 % of meer
oktober 2022

Bu.71.LXXI.bulletin
prijscompensatie
augustus 2022

Bu.70.LXX.bulletin
hoezo democratische verdeling
1 mei 2022

69.LXIX.bulletin
winsten omhoog, koopkracht achteruit
januari 2022

68.LXVIII.bulletin
corona als voorwensel
september 2021

67.LXVII.bulletin
laat je niet belazeren
april 2021

66.LXVI.bulletin
loonroof
augustus 2020

65.LXV.bulletin
waardering zonder passend loon
april 2020

64.LXIV.bulletin
loonstrijd blijft nodig
januari 2020

63.LXIII.bulletin
loonruimte van 7,9% en meer
augustus 2019

62.LXII.bulletin
wat pensioen akkoord?
juni 2019

61.LXl.bulletin
pikken we dit nog?
1 mei 2019

60.LX.bulletin
lonen stagneren
maart 2019

59.LIX.bulletin
Nederland verarmt
augustus 2018

58.LVIII.bulletin
verhoog de koopkracht
juni 2018

57.LVII.bulletin
winst stijgt, loon niet
mei 2018

56.LVI.bulletin
doorbraak
februari 2018

55.LV.bulletin
loonstrijd is de sleutel
december 2017

54.LIV.bulletin
nieuwe waarheden en oude leugens
september 2017

53.LIII.bulletin
laat je niet uitkleden
mei 2017

52.LII. bulletin
race naar de bodem
maart 2017

51.LI. bulletin
neo-liberale diktatuur
november 2016

50.L. bulletin
misleidinghoudtonzelonenlaag
juni 2016

49.XLIX. bulletin
loonruimte in overvloed
mei 2016

48.XLVIII. bulletin
alleen het resultaat telt
februari 2016

47.XLVII. bulletin
gestolen welvaart
december 2015

46.XLVI. bulletin
lager loon = meer winst = minder investering = minder werk
augustus 2015

45.XLV. bulletin
het verdienmodel van Nederland
1 mei 2015

44.XLIV. bulletin
meer koopkracht 3n echte banen
februari 2015

43.XLIII. bulletin
wie niet aan zijn toekomst bouwt, heeft er geen
november 2014

42. XLII. bulletin
vertrouwen in de politiek taant
1 mei 2014

41. XLI. bulltin
loonkosten verlaging
februari 2014

40. XL. bulletin
regering keert zich tegen bevolking
augustus 2013

39.XXXIX. bulletin
loondruk is de verborgen agenda
april 2013

38. XXXVIII. bulletin
armoede beleid
november 2012

37. XXXVII. bulletin
loonsverhoging redt de economie
augustus 2012

36. XXXVI. bulletin
te lang en teveel ingeleverd
april 2012

35. XXXV. bulletin
nationaal solidair akkoord
maart 2012

34. XXXIV. bulletin
vakbeweging heeft de sleutel tot verandering
november 2011

33. XXXIII. bulletin
democratische vakbweging
juli 2011

32. XXXII. bulletin
1 mei 2011
mei 2011

31. XXXI. bulletin
geen stap terug
december 2010

30. XXX. bulletin
mondige vakbeweging
augustus 2010

29. XXIX. bulletin
progressieve politiek
april 2010

28. XXVIII. bulletin
eerlijk delen
februari 2010

27. XXVII. bulletin
cao eis 2010
november 2009

26. XXVI. bulletin
loondruk 2009
augustus 2009

25. XXV. bulletin
wiens economie versterken
februari 2009

24. XXIV. bulletin
wat nou crisis
december 2008

23.XXIII. bulletin
naar een toekomst die loont
augustus 2008

22. XXII. bulletin
voorjaarsoverleg 2008
april 2008

21. XXI. bulletin
sociaal akkoord 2008
januari 2008

20a. XXa. bulletin
TNT najaar 2007
oktober 2007

20. XX. bulletin
cao ronde 2008
augustus 2007

19. XIX. bulletin
topinkomens
mei 2007

18. XVIII. bulletin
afscheid van het politieke midden
december 2006

17. XVII. bulletin
27. de nieuwe cao ronde 2007
september 2006

16. XVI. bulletin
40. loonmatigen als opdracht
de inzet van de gevestigde orde in aanloop naar de verkiezingen van 2007.
juli 2006

15. XV. bulletin
Nederland is hartstikke rijk
februari 2006

14. XIV. bulletin
brandweerakties en bondsdemocratie.
december 2005

13. XIII. herfstbulletin
niks slechte economie, slechte lonen.
september 2005

12. XII. zomerbulletin
cao resultaten
juni 2005

11.XI. voorjaarsbulletin
waarom is loon geen hoofdpunt in 2005?
maart 2005

10. X. bulletin
cao ronde 2005
oktober 2004

09. IX. herfstbulletin
Babbelen over normen en waarden; liegen over de economie
september 2004

08. VIII. bulletin
koopkracht gaat achteruit
april 2004

07. VII. herfstbulletin
bezuinigen moet, o ja?
september 2003

06. VI. zomerbulletin
veel loonruimte is nooit opgeëist Dit is het land waar 20 topmanagers 1330 modale lonen opstrijken
juli 2003

05. V. voorjaarbulletin
loonmatiging zit in de genen -regeringsformatie 2003-
april 2003

04. IV. winterbulletin
Loonroof door het sociaal akkoord 2003
december 2002

03. III. najaarsbulletin
loonmatiging=loonuitval
loonuitval + bezuiniging = vraaguitval
vraaguitval = recessie
september 2002

02. II. bulletin
de nieuwe cao ronde 2003
Jarenlang is er onnodig ingeleverd. voor hogere winsten, hogere belastingen en hogere topinkomens.
juni 2002

01. I. 1 mei bulletin
De welvaart nam toe, al jaren wordt loon ingeleverd, gaat de koopkracht achteruit,
gaat de kapitaalvlucht door. Doodgezwegen door vakcentrales en kiesverenigingen.
maart 2002

kleine logo

2001   bulletin voorjaar "kongres FNV"
2000   najaar bulletin
2000   olieprijzen (niet op het web)
2000   1 mei -OV- krant
1999   bulletin najaar "schijn en werkelijkheid"
1999   1 mei krant
1998   bulletin najaar "loonronde"
1998   1 mei krant
1997   bulletin najaar "wat doen we eraan"
1997   1 mei krant
1996   1 mei krant
1995   1 mei krant
apr. 2020
kleine logo