1 mei komitee logo
hoeveel winst wordt er nu eigenlijk in Nederland gemaakt 12

Drie opgaven op basis van gepubliceerde winstcijfers geven een indruk.

2023
De voor Nederland ongekend hoge inflatie in 2022 werd door bedrijvenlobby VNO
en de diverse managers aangegrepen om breeduit te etaleren hoe moeilijk hun aandeelhouders het daarmee kregen. (33. inflatie)
Maar waar kwam die inflatie vandaan? De jarenlang volgehouden geldverruiming
door de ECB had bergen geld veroorzaakt, waarmee beleggers en speculanten op zoek gingen naar zo hoog mogelijk rendement. Ze zochten het in aandelen, onroerend goed en in termijn contracten op grondstoffen. Banken en energiehandelaren behaalden record winsten. Andere bedrijven rekenden hun gestegen grondstof prijzen al op voorhand in 2022 door in hun prijzen.

De gierende inflatie zorgde ervoor dat in 2023 de loonkosten lager uitvielen omdat
het minstens twee jaar duurt voordat prijsverhogingen in de cao lonen zijn aangepast.
Vooral doordat de bedrijven in meerderheid prijscompensatie in de cao weigerden.
(bulletin LXXIII koopkracht gestolen)
(LXXV loonsverlaging)

2021
Veel zich ondernemer noemende lieden klaagden steen en been over de corona sluitingen vanaf 2020. Managers van grote bedrijven konden daar ook wat van. Altijd klagen. Toch, met het resultaat over 2021 werd het tempo van de winst verhoging in de laatste 30 jaren strak voortgezet. De kleine terugval van 2020 was geheel te wijten aan een lagere winst bij buitenlandse dochters vooral die van Shell. Vanwege een toen lage olieprijs. Maar de winstgevendheid van de bedrijven in Nederland zelf bleef op dezelfde hoogte als in 2019.

Uiteraard zit daar de corona ondersteuning van de regering met € 82.000 miljoen in verwerkt. Uiteindelijk is dit steun die de Nederlandse bevolking geeft aan de bedrijven. En nog hebben managers en ondernemers het lef hier bovenop een extra loonoffer te eisen van loonafhankelijken. Geldschieters, ondernemers en hun managers exploiteren personeel voor eigen gewin, dat noemen ze maatschappelijk ondernemen. (bulletin LXX democratie)

praatjes over maatschappelijk ondernemen zijn misleidende leugens

De speculatie tegen de euromunt vanaf 2011 heeft nauwelijks invloed gehad op het winstnivo.
De werkenden en uitkeringsgerechtigden werden gedwongen op te draaien voor het beleggersrisico. Met gedwongen ontslagen, loonoffers en loonstops, verslechterde arbeidsvoorwaarden (62. loonkostenverlaging in Europa), verlaagde premies voor de pensioenen en uitfaseren van het sociaal stelsel. (27.-2. nieuwe cao ronde)
De toegang tot zorg en uitkeringen is bemoeilijkt. (61. bestaansminimum)

De onderbreking in de winstgroei in 2009 kwam door het instorten van Fortis / ABN
en de roekeloze financiële hoogstandjes in kredietverschaffing in West Europa en USA. (58.-2. kredietchaos 7 jaar later)
Met forse ingrepen in de arbeidsmarkt, onder begeleiding van crisis propaganda
in de media, was het leed voor geldschieters binnen 2 jaar geheel gecompenseerd.


grafiek:  12.img.1.    winst in Nederland
bron: 100 grootste ondernemingen naar omzet + bank & verzekeraars:
omzetedities / compendia HFD, (reeksen zijn gestopt in 2004); zonder belastingontwijkende brievenbusondernemingen; rode lijn opgave bruto winst alle bedrijven cbs vanaf 1995

Het winstnivo is in de laatste 25 jaar gestadig naar een steeds hoger nivo gestegen.
(14. hoe winstgevend is de Nederlandse economie)

Toch hielden ondernemers en managers ons jarenlang voor dat ze vreselijk te lijden hadden onder een zware crisis. Onzin dus. Theater.
Om loonkosten te verlagen en arbeidsvoorwaarden uit te kleden.
(47. sociaal akkoord 2013)

Het gejammer over de kredietcrisis vanaf 2008 was komedie,
bedoeld om ontslagen en offers af te dwingen, meer flexwerk door te voeren,
de lonen laag te houden,
((68-1. uitbuiting arbeidsmigranten))
de uitkeringen te korten,
(61. bestaansminimum)
de AOW later in te laten gaan en AWBZ te versoberen,
(52. plundering volksverzekeringen)
de pensioenen te verschralen,
(48.-7 pensioenroof 2018, verborgenagenda)
de mislukte bankavonturen en ruime staatssubsidie op winsten te financieren.
(58. krediet chaos)
Ook bedoeld om de ontslagbescherming af te breken en de WW te verkorten.
Dat lukte nog niet meteen maar die eis van ondernemers blijft terugkomen.


In 2017 was de nettowinst al 40 keer groter dan in 1982.
Is in die 35 jaar het loon van een cao afhankelijke ook veertig keer hoger geworden?

Nee?  Echt bij niemand?      (35. loonvoor 1982 - 2016)
Hoe kan dat nou?                  (43.-2. versterking vakbond is noodzaak);

Dat is nu het resultaat van de arbeidsvrede, door de ondernemers in november 1982 gekocht van de vakcentrales met het 'Akkoord van Wassenaar'.
(13. schade van het Akkoord van Wassenaar)

'In de jaren tachtig en een deel van de jaren negentig vond in ons land een indrukwekkende arbeidskostenmatiging plaats zonder al te veel stakingen', dat vertellen in een interview in Het Financiele Dagblad van 180102-9 Alexander Rinnooy Kan, als voorzitter van de SER, ex bestuurder ING- Groep, oud voorzitter ondernemersvereniging VNO; lid Eerste Kamer voor D’66; Hans Wijers, als voorzitter van de Boston Consulting Group, oud minister Economische Zaken, vanaf mei 2003 tot 2012 bestuursvoorzitter bij Akzo Nobel.

april 24
kleine logo 00-1

is winst noodzakelijk?
People, planet profit als missie. Weer zo’n modieuze kreet uit de serie maatschappelijk ondernemen. We moeten geloven dat bedrijven zich samen met ons inzetten voor ons welzijn.
Geen illusies: de werkelijke missie van ieder beetje bedrijf is de eigen aandeelhouders en andere geldschieters uiteindelijk een zo hoog mogelijk rendement op te leveren. Anders gezegd, het maximaliseren van de winst is het einddoel. Alle andere verhalen zijn rookgordijnen om dat te verdoezelen. (30. opbrengst voor arbeid en kapitaal)

In de 21e eeuw is van 2001 naar 2017 de winst in Nederland nominaal verviervoudigd. Verrekend met de geldontwaarding komt dat nog altijd uit op een verdrievoudiging.
Hoe dat zo is gekomen?
Door loonmatiging, terugtredende overheid, afbraak van het sociaal stelsel en uitholling van arbeidsvoorwaarden. Wij hebben de bedrijven en hun geldschieters steeds rijker laten worden met onze inzet. (40-3. loonmatiging is het verdienmodel)
Zonder daar zelf veel wijzer van te zijn geworden. (02. verdeling welvaart)


grafiek  12.htm.2.gif

Van 2000 naar 2017 is in Nederland 49% van de nettowinst uitgekeerd aan eigenaren of aandeelhouders. Over het hele Eurogebied lag toen het percentage hoger, op 83% stelt de Nederlandse Bank DNB.

aandelen inkoop
In 2023 hebben de 75 grootste in Amsterdam beursgenoteerde bedrijven 92.8% van hun nettowinst uitgekeerd. Deels met dividend, deels door aandelen inkoop. Totaal
gat dat om een slordige € 65.000 miljoen, waarvan € 35.400 miljoen aandeleninkoop. Aandelen inkoop is interessant omdat daarmee het aantal uitstaande aandelen afneemt en er dus per uitstaand aandeel een grotere hap dividend wordt opgestreken. Het aandeel wordt meer waard, wat uitstappende aandeelhouders een hoger rendement verschaft. Daarbij is vaak de bonus van het management onder meer afhankelijk van een waardestijging voor het aandeel. Dus ja, als je de kat op het spek bindt.
Heel interessant is ook nog dat over aandelen inkoop tot 2015 geen dividendbelasting wordt geheven. Dat verklaart waarom de laatste jaren steeds meer aan aandeleninkoop is uitgegeven.

Aandelen inkoop is ook zo op te vatten dat het management geen kansen ziet te investeren in het bedrijf en daarom uit armoede geld uitkeert aan aandeelhouders.
Er wordt dan niet geïnvesteerd in de toekomst van het bedrijf. Het management gaat voor het korte termijn resultaat voor de aandeelhouders en voor zichzelf. Haalt het bedrijf dus financieel leeg. Kaal plukken. Heel brutaal wordt tegelijkertijd bij regering en ministeries gezeurd om subsidies. En de lonen worden zo laag mogelijk gehouden. Om de winst verder op te voeren.

grafiek:  12.img.3.  dividend en aandeleninkoop
bron: HFD Het betreft hier alleen 75 grote en kleine Amsterdam beursgenoteerde bedrijven,
niet het veel en veel hoger aantal bedrijven dat zich anders financiert.

Als het bedrag gebruikt voor aandelen inkoop van de 50 grootste beursgenoteerde bedrijven in 2019 nu eens verdeeld zou zijn onder alle werkenden en werkzoekenden in Nederland, dan had iedereen in 2019 een toeslag van bijna € 2.300,- ontvangen:

grafiek 12.htm.6.gif
bron: FD/CBS

winststreven goedpraten
Dat slechts de helft van de nettowinst in Nederland is uitgekeerd, beschouwt de DNB als onnuttig sparen. Niet als het investeren in het eigen bedrijf. DNB beweert dat meer winst uitkeren zal betekenen dat er meer geconsumeerd gaat worden, zodat economische groei en de inflatie aangezwengeld worden. Volgens onze centrale bank DNB wordt nu te weinig winst uitgekeerd. Dit geeft het ideologisch streven van onze centrale bank aan.
(DNB publikatie 9 dec 2019)

•     DNB verdwaalt hier in een macro economisch model waarbij is uitgegaan
      van een verondersteld algemeen en eensluidend maatschappelijk belang.
      is veronachtzaamd dat een aanmerkelijk verschil in inkomen tegelijkertijd
      een verschil in de gevolgen en dus het belang betekent voor de verschillende
      delen binnen de bevolking. Groot verschil in inkomen betekent onvermijdelijk
      tegengestelde maatschappelijke posities.

•     Het DNB model is ontwikkeld vanuit de belangen van het financieel stelsel:
      het instand houden van de zeer hoge inkomsten die verdiend kunnen worden
      met kapitaal beleggingen. (14. rendement Nederlandse economie)

•     Meer consumeren bij nog hoger inkomen gaat al helemaal niet op voor
      beleggingsfondsen en slechts beperkt voor hogere inkomens. Mensen
      met lage inkomens besteden daarentegen het grootste deel van hun
      inkomen direkt. Domweg omdat een veel groterdeel van hun inkomen
      worden wel besteed moet worden aan de eerste levensbehoeften.
      Hun uitgaven bovenal besteed aan door binnenlandse bedrijven
      geleverde produkten en diensten.

•     Dus niet hogere winstuitkeringen, maar loonsverhogingen wakkeren
      de consumentenbestedingen aan. Loonsverhogingen verstevigen
      de binnenlands economie. Maar ja, loonsverhogingen gaan op
      de korte termijn ten koste van het winststreven. Daarom is dit geen
      gewenst standpunt standpunt binnen de gevestigde orde.
      (7. minder loon = meer werk)

•     Zolang kapitaal zich vrij kan bewegen over alle landsgrenzen, worden
      hogere inkomsten uit beleggingen nooit noodzakelijkerwijs besteed
      binnen de Nederlandse economie. Sterker nog, met wat aan de Nederlandse
      economie ontrokken is, wordt op weer hogere rendementen gejaagd
      in opkomende economieën en met speculaties in financiële markten
      die slechts parasiteren op de reële economie.


buitenlandse investeringen
De Nederlandse economie is niet gesloten, maar zo lek als een mandje. Kapitaal kan vrijelijk in- en uitstromen. Dat doet het dan ook, voor een deel verdwijnen de in Nederland behaalde winsten ongehinderd naar buitenlandse aandeelhouders. Een ander deel wordt zeker na 2007 toenemend vanuit het eigen bedrijf in het buitenland geïnvesteerd. Dit is te zien aan de in het buitenland opgebouwde vermogens.
(06 kapitaalinkomen & investeringen)


grafiek: 12.img.1.  buitenlands bezit vanuit Nederland

Als toegift een uitsplitsing van hoeveel winst er wordt behaald binnen Nederland, tegen wat er afkomstig is van investeringen in het buitenland. Buitenlandse investeringen gedaan met wat er in Nederland aan investeringen is onttrokken.


grafiek: 12.img.1.  herkomst brutowinst Nederlandse bedrijven

ga door naar: (35. loon 1982 - 2016)
april 24 / april 22 / maart 21 / mei/dec-19
kleine logo 00-1