1 mei komitee logo
hoeveel winst wordt er nu eigenlijk in Nederland gemaakt 12

Drie opgaven op basis van gepubliceerde winstcijfers geven een indruk.

Veel zich ondernemer noemende lieden klagen steen en been over de corona sluitingen in 2020. Managers van grote bedrijven kunnen daar ook wat van. Altijd klagen. Toch, met het resultaat over 2021 wordt het tempo van de winst stijging in de laatste 30 jaren strak voortgezet. De kleine terugval van 2020 was geheel te wijten aan een lagere winst bij buitenlandse dochters vooral die van Shell. Vanwege een lage olieprijs. Maar de winstgevendheid van de bedrijven in Nederland zelf bleef op dezelfde hoogte als in 2019.

Uiteraard zit daar de corona ondersteuning van de regering met € 82.000 miljoen in verwerkt. Uiteindelijk is dit steun die de Nederlandse bevolking geeft aan de bedrijven. En nog hebben managers en ondernemers het lef hier bovenop een extra loonoffer te eisen van loonafhankelijken. Geldschieters, ondernemers en hun managers exploiteren personeel voor eigen gewin, dat noemen ze maatschappelijk ondernemen. (bulletin LXX democratie)

praatjes over maatschappelijk ondernemen zijn misleiding

De speculatie tegen de euromunt vanaf 2011 heeft nauwelijks invloed gehad op het winstnivo.
De werkenden en uitkeringsgerechtigden werden gedwongen op te draaien voor het beleggersrisico. Met gedwongen ontslagen, loonoffers en loonstops, verslechterde arbeidsvoorwaarden (62. loonkostenverlaging in Europa), verlaagde premies voor de pensioenen en uitfaseren van het sociaal stelsel. (27.-2. nieuwe cao ronde)
De toegang tot zorg en uitkeringen is bemoeilijkt. (61. bestaansminimum)

De onderbreking in de winstgroei in 2009 kwam door het instorten van Fortis / ABN
en de roekeloze financiële hoogstandjes in kredietverschaffing in West Europa en USA. (58.-2. kredietchaos 7 jaar later)
Met forse ingrepen in de arbeidsmarkt, onder begeleiding van crisis propaganda in de media,
was het leed voor geldschieters binnen 2 jaar geheel gecompenseerd.


grafiek 12.htm.1.gif
bron: 100 grootste ondernemingen naar omzet + bank & verzekeraars:
omzetedities / compendia HFD, (reeksen zijn gestopt in 2004); zonder belastingontwijkende brievenbusondernemingen; rode lijn opgave bruto winst alle bedrijven cbs vanaf 1995

Het winstnivo is in de laatste 25 jaar gestadig naar een steeds hoger nivo gestegen.
(14. hoe winstgevend is de Nederlandse economie)

Toch hielden ondernemers en managers ons jarenlang voor dat ze vreselijk te lijden hadden onder een zware crisis. Onzin dus. Theater.
Om loonkosten te verlagen en arbeidsvoorwaarden uit te kleden.
(47. sociaal akkoord 2013)

Het gejammer over de kredietcrisis vanaf 2008 was komedie,
bedoeld om ontslagen en offers af te dwingen, meer flexwerk door te voeren,
de lonen laag te houden,
((68-1. uitbuiting arbeidsmigranten))
de uitkeringen te korten,
(61. bestaansminimum)
de reserves voor de AOW en AWBZ verder leeg te halen,
(52. plundering volksverzekeringen)
de pensioenen te verschralen,
(48.-7 pensioenroof 2018, verborgenagenda)
de bezuinigingen te rechtvaardigen,
om de bankavonturen en de staatssubsidie op winsten te betalen.
(58. krediet chaos)
Ook bedoeld om de ontslagbescherming af te breken en de WW te verkorten.
Dat lukte nog niet meteen maar die eis van ondernemers blijft terugkomen.


In 2017 was de nettowinst al 40 keer groter dan in 1982.
Is in die 35 jaar het loon van een cao afhankelijke ook veertig keer hoger geworden?

Nee?  Echt bij niemand?      (35. loonvoor 1982 - 2016)
Hoe kan dat nou?                  (43.-2. versterking vakbond is noodzaak);

Dat is nu het resultaat van de arbeidsvrede, door de ondernemers in november 1982 gekocht van de vakcentrales met het 'Akkoord van Wassenaar'.
(13. schade van het Akkoord van Wassenaar)

'In de jaren tachtig en een deel van de jaren negentig vond in ons land een indrukwekkende arbeidskostenmatiging plaats zonder al te veel stakingen', dat vertellen in een interview in Het Financiele Dagblad van 180102-9 Alexander Rinnooy Kan, als voorzitter van de SER, ex bestuurder ING- Groep, oud voorzitter ondernemersvereniging VNO; lid Eerste Kamer voor D’66; Hans Wijers, als voorzitter van de Boston Consulting Group, oud minister Economische Zaken, vanaf mei 2003 tot 2012 bestuursvoorzitter bij Akzo Nobel.

april 22
kleine logo 00-1

is winst noodzakelijk?
People, planet profit als missie. Weer zo’n modieuze kreet uit de serie maatschappelijk ondernemen. We moeten geloven dat bedrijven zich samen met ons inzetten voor ons welzijn.
Geen illusies: de werkelijke missie van ieder beetje bedrijf is de eigen aandeelhouders en andere geldschieters uiteindelijk een zo hoog mogelijk rendement op te leveren. Anders gezegd, het maximaliseren van de winst is het einddoel. Alle andere verhalen zijn rookgordijnen om dat te verdoezelen. (30. opbrengst voor arbeid en kapitaal)

In de 21e eeuw is van 2001 naar 2017 de winst in Nederland nominaal verviervoudigd. Verrekend met de geldontwaarding komt dat nog altijd uit op een verdrievoudiging.
Hoe dat zo is gekomen?
Door loonmatiging, terugtredende overheid, afbraak van het sociaal stelsel en uitholling van arbeidsvoorwaarden. Wij hebben de bedrijven en hun geldschieters steeds rijker laten worden met onze inzet. (40-3. loonmatiging is het verdienmodel)
Zonder daar zelf veel wijzer van te zijn geworden. (02. verdeling welvaart)


grafiek  12.htm.2.gif

Van 2000 naar 2017 is in Nederland 49% van de nettowinst uitgekeerd aan eigenaren of aandeelhouders. Over het hele Eurogebied lag het percentage hoger, op 83% stelt de Nederlandse Bank DNB.

grafiek  12.htm.4.gif
bron: HFD Het betreft hier alleen 75 grote en kleine Amsterdam beursgenoteerde bedrijven,
niet het veel en veel hoger aantal bedrijven dat zich anders financiert.

Om de aandeelhouders waarde op te voeren kopen beursgenoteerde bedrijven eigen aandelen in. Want bij minder aandelen in omloop, blijft er meer over voor zittende aandeelhouders. Als dat geld nu eens verdeeld zou worden onder alle werkenden en werkzoekenden in Nederland, dan had iedereen in 2019 een toeslag van bijna € 2.300,- ontvangen:

grafiek 12.htm.6.gif
bron: FD/CBS

winststreven goedpraten
Dat slechts de helft van de nettowinst in Nederland is uitgekeerd, beschouwt de DNB als onnuttig sparen. Niet als het investeren in het eigen bedrijf. DNB beweert dat meer winst uitkeren zal betekenen dat er meer geconsumeerd gaat worden, zodat economische groei en de inflatie aangezwengeld worden. Volgens onze centrale bank DNB wordt nu te weinig winst uitgekeerd. Dit geeft het ideologisch streven van onze centrale bank aan.
(DNB publikatie 9 dec 2019)

•    DNB verdwaalt hier in een macro economisch model waarbij is uitgegaan van
      een verondersteld algemeen en eensluidend maatschappelijk belang. Hierbij is
      veronachtzaamd dat een aanmerkelijk verschil in inkomen tegelijkertijd een verschil
      in de gevolgen en dus het belang betekent voor de verschillende delen binnen
      de bevolking. Groot verschil in inkomen betekent onvermijdelijk tegengestelde
      maatschappelijke posities.

•    Het DNB model is ontwikkeld vanuit de belangen van het financieel stelsel:
      het instand houden van de zeer hoge inkomsten die verdiend kunnen worden
      met kapitaal beleggingen. (14. rendement Nederlandse economie)

•    Meer consumeren bij nog hoger inkomen gaat al helemaal niet op voor
      beleggingsfondsen en slechts beperkt voor hogere inkomens. Mensen met lage
      inkomens besteden daarentegen het grootste deel van hun inkomen direkt.
      Domweg omdat een veel groterdeel van hun inkomen wel besteed moet worden
      aan de eerste levensbehoeften. Hun uitgaven worden bovenal besteed aan
      door binnenlandse bedrijven geleverde produkten en diensten.

      Dus niet hogere winstuitkeringen, maar loonsverhogingen wakkeren
      de consumentenbestedingen aan. Loonsverhogingen verstevigen de binnenlands
      economie. Maar ja, loonsverhogingen gaan op de korte termijn ten koste van
      het winststreven. Daarom is dit geen gewenst standpunt binnen de gevestigde orde.
      (7. minder loon = meer werk)

•    Zolang kapitaal zich vrij kan bewegen over alle landsgrenzen, worden hogere
      inkomsten uit beleggingen nooit noodzakelijkerwijs besteed binnen
      de Nederlandse economie. Sterker nog, met wat aan de Nederlandse economie
      ontrokken is, wordt op weer hogere rendementen gejaagd in opkomende
      economieën en met speculaties in financiële markten die slechts parasiteren
      op de reële economie.

buitenlandse investeringen
De Nederlandse economie is niet gesloten, maar zo lek als een mandje. Kapitaal kan vrijelijk in- en uitstromen. Dat doet het dan ook, voor een deel verdwijnen de in Nederland behaalde winsten ongehinderd naar buitenlandse aandeelhouders. Een ander deel wordt zeker na 2007 toenemend vanuit het eigen bedrijf in het buitenland geïnvesteerd. Dit is te zien aan de in het buitenland opgebouwde vermogens.
(06 kapitaalinkomen & investeringen)


grafiek  12.htm.5.gif

Als toegift een uitsplitsing van hoeveel winst er wordt behaald binnen Nederland, tegen wat er afkomstig is van investeringen in het buitenland. Buitenlandse investeringen gedaan met wat er in Nederland aan investeringen is onttrokken.


grafiek 12.htm.7.gif

ga door naar: (35. loon 1982 - 2016)
april 22 / maart 21 / mei/dec-19
kleine logo 00-1