1 mei komitee logo
winst in Nederland
vanaf 1995 11

Het winst nivo van bedrijven die in Nederland afrekenen is in 2023 op gelijk nivo gebleven als dat in 2022. De klaagzangen dat bedrijven geen looncompensatie konden betalen door de inflatie vanaf 2022 enorm gestegen kosten? Onzin, een
media trucje om druk uit te oefenen op de cao onderhandelingen. Er is geen verlies genomen, zelfs geen dip in winstgroei. Bedrijven die zich laten voorstaan op maatschappelijk ondernemen hadden hun personeel best prijscompensatie kunnen geven. Maar nee, liever kochten ze aandelen in om hun aandeelhouders te plezieren.

De ongekend snelle winststijging stokte heel even in 2008 na het faillissement van Fortis, maar bovenal door de roekeloze kapitaalverschaffing vanuit USA en Europa. Na een lichte dip in 2012 en 2013 schieten de winsten vanaf 2014 weer omhoog. (LIII. laat je niet uitkleden)

In de tien jaar daarvoor, van 2001 naar 2011 is de gemaakte bedrijfswinst in Nederland verdrievoudigd. Daarna verder blijven doorstijgen. Aan de andere
kant ligt het er ook maar aan op welke jaren precies er is afgeboekt.

Drie keer in die tien jaar is ons voorgehouden dat een grote crisis onze economie
en dus ons voortbestaan ernstig had aangetast. Daarom zouden loonmatiging, hervormingen op de arbeidsmarkt en zware bezuinigingen onvermijdelijk zijn.
Tenminste, dat beweerden zowel ondernemers als de verschillende regeringen
van VVD, PvdA, CDA, LPF en D’66, ondersteund door PVV, CU, SGP. Iedere keer weer.

Instorten van de ict hype in 2001?
De kredietchaos van 2008?
De aanval op de euro van 2011?

Voor de geldschieters achter de bedrijven waren het evengoed gouden tijden.
Want wij bleven de winsten opbrengen die hun rendement garandeerde.
Nooit is er verlies geleden. Sterker nog, de laatste twintig jaar zijn de winsten
explosief toegenomen en liggen al jaren op een ongekend hoog nivo.
Daar zorgden de diverse regeringen wel voor met hun neo-liberale propaganda, bezuinigingen en wetgeving. Uiteraard ook de managers en ondernemers die personeel als lastige kostenpost wegzetten en dus eerst de arbeidsvoorwaarden als onbetaalbaar voorstellen, daarna de cao onderhandelingen saboteren en uiteindelijk de gemaakte afspraken ontduiken. En ach, de overheid gedraagt zich net zo tegenover haar eigen personeel en de werkenden in de semi-publieke beroepen. (43.-2.versterking vakbond is noodzaak)


grafiek: 11.img.1.   winst in Nederland
bron: de cbs opgave betreft alle bedrijven, ook de MNO’s die Nederland
uitkozen om zeer weinig belasting af te rekenen, maar niet de bijzondere
financiële instellingen beheerd door trustkantoren

De financiële hectiek rond de Europese staatsschulden van 2011 is uitgebaat als dekmantel om versneld nog meer welvaart over te hevelen van de bevolking naar internationale financiers.
(62. loonkostenverlaging in Europa)
(30. opbrengt voor arbeid en kapitaal)
Daartoe werd een crisissfeer geschapen. Niets anders dan een politiek propagandamiddel om de loonkosten weer verder te drukken.
(XXXV. nationaal solidair akkoord)
(XXXIX. loondruk is de verborgen agenda)
(XLI. loonkostenverlaging)
(XLVII. gestolen welvaart)
(LVI. tijd voor doorbraak)


Uit de winstneming over 2021 blijkt dat de coronasluitingen de toename van winst niet getemperd hebben. Geen wonder na de € 82.000 miljoen coronasteun op kosten van de Nederlandse bevolking. De crisis verhalen waren puur misleiding. Dus is er meer dan genoeg ruimte voor prijscompensatie en loonsverhoging voor de loontrekkenden. Toch hebben de werkgeversorganisaties VNO en AWVN en ook de overheid ingezet op koopkrachtverlaging van het cao personeel met 5% of meer. Bu.70.LXX.democratie.html

In 2019 is er door de gezamenlijke bedrijven € 306.537 miljoen bruto winst gemaakt. Opmerkelijk is dat in maart 2020 de regering zich toch nog bereid verklaarde tot aan
€ 90.000 miljoen klaar te zetten om te voorkomen dat er bedrijven zouden omvallen als gevolg van de corona lockdown. (bulletin LXV. waardering zonder passend loon)
Daarvan is ruwweg € 24.000 miljoen naar bedrijven gegaan. Daarmee is het winstnivo in Nederland over 2020 gelijk gebleven aan 2019. Geen dip. Alleen winst vanuit het buitenland veroorzaakte een lichte terugval.


grafiek: Nederland, lonen blijven ver achter WINST
bron:
de cbs opgave betreft alle bedrijven, ook de MNO's die Nederland
uitkozen om zeer weinig belasting af te rekenen, maar niet de bijzondere
financiële instellingen beheerd door trustkantoren.

De hoogte van de winst nam steeds sneller toe.
In twaalf jaar van 1982 op 1994 is de winst verdrievoudigd. (12.hoeveel winst wordt er nu eigenlijkin Nederland gemaakt)
Na 10 jaar van 1995 op 2005 alweer een verdrievoudiging. In 2017 is veertig keer meer winst gemaakt dan 35 jaar eerder, in 1982. Economisch slechte tijden aan het begin van deze eeuw? Niets van te zien.
(13. de schade van het Akkoord van Wassenaar)
Alleen in 2009 even wat lagere winsten, maar nog altijd op hoog nivo. Al in het daarop volgend jaar terug op het oude peil.


De hoogconjunctuur van 1997 tot 2001 werd vertaald in onhoudbare winstneming.
Bestuurders bij vele bedrijven vergaten dat hoogconjunctuur nooit eindeloos voortduurt.
In overmoed werden belangen voor belachelijk hoge prijzen gekocht en met te veel geleend geld gefinancierd.
Het gevolg van dit stomme kuddegedrag was een reusachtige kapitaalvernietiging vanaf 2001, vooral bij "moderne technologie", telecom, verzekeringsbedrijven en bij de pensioenfondsen. Maar de winsten bleven stijgen door loonmatiging en premieverhoging voor de werkenden.

De hoogconjunctuur vanaf 2003 liep vast in onverantwoord hoge kredietverschaffing in Amerika. Rendement beluste beslissers bij banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen belegden grif in verplichtingen van Amerikaanse banken zonder precies te begrijpen hoe de financiële derivaten in elkaar zaten waar ze mee bezig waren. Dat resulteerde in de krediet chaos van 2008. (58. krediet chaos)

Honderden miljarden zijn afgeschreven op papieren vermogens. Daarmee kwamen financiers in de problemen. Ze hadden te royaal krediet verschaft, konden de afschrijvingen vaak niet dekken en hadden geen idee hoe de konkurrentie er voor stond. Daarmee liep het financiële stelsel vast.
De winsten zijn in 2009 niet toegenomen zoals gehoopt werd. Maar de nettowinst over 2010 kwam alweer hoger uit dan die in 2008.


Laat je niet misleiden: het financieringswezen heeft er naar 2008 toe gezamenlijk een zooitje van gemaakt. Gezien de zeer sterke winstgroei in voorgaande jaren, was er absoluut geen sprake van een rampzalige economische ontwikkeling.Slechts een financiële crisis, die economisch hooguit een rimpeling veroorzaakte. (58. krediet chaos)
De reële economie draaide gewoon door.

Licht schommelende omzet en geen gegarandeerd hoge winst. Dat is nu eenmaal het ondernemers- en belegersrisico. Dat risico is door ondernemers en investeerders vrijwillig aangegaan in de verwachting zelf veel over te houden door de bedrijfsopbrengst niet met het personeel te delen. (14. hoe winstgevend is de Nederlandse economie)
Maar wel dwingend een beroep doen op overheidssteun –dat wil zeggen op ons allemaal- bij de geringste teleurstelling.

Er is de laatste halve eeuw recordwinst op recordwinst gestappeld. Ondernemers, banken en aandeelhouders doen steeds weer alsof ze daar recht op hebben. Dat
is natuurlijk onzin. Zij zijn niet armlastig en komen echt nooit in maatschappelijke uitzichtloosheid terecht. Zoals het door hen gedumpte personeel wel overkomt. Daarom was de overheidssteun in 2008 als compensatie voor hun lagere winsten
ten koste van het levenspeil van de bevolking een grove aanval op werkenden en uitkeringsgerechtigden.
Onder de bestaande politieke verhoudingen zijn de winsten van kapitaalverschaffers geprivatiseerd en hun verliezen gesocialiseerd.


 winstneming ligt hoger dan de groei

Dat de winstneming de laatste 25 jaar zoveel hoger ligt dan de groei van de economie, betekent dat geldschieters roofbouw plegen op de economie van Nederland en dus ook op de bevolking.

conclusie:
Ondernemers en aandeelhouders moet nodig aan het verstand worden gepeuterd dat hun eigen belang strijdig is met het belang van de bevolking van Nederland.

maart 2024
kleine logo

Een indruk van welke bedrijven tot 1999 in Nederland de meeste winst tot zich namen:


grafiek 11.-2.
bron: 1968-1974 nrc handelsblad / NMB; 1973-200 HFD omzetedities / compendia

De winstontwikkeling bij Shell was van grote invloed op het cijfermateriaal. Deze invloed van Shell nam pas in de 90er jaren af. Toch is de herstructurering van 1998 bij Shell nog duidelijk te herkennen, ook in het investeringsnivo, het bbp en de kapitaalexport van Nederland.


conclusie:
Tot in de 80er jaren werd de cijfermatige stand van de Nederlandse economie nog door een zeer beperkt aantal ondernemingen bepaald

of ga door naar: (13. de schade van het Akkoord van Wassenaar)
aug 20/ maart 2021
kleine logo