1 mei komitee
1 mei komitee logo
de opbrengst voor arbeid en kapitaal 30
AIQ = arbeids inkomensquote: het deel van het nationaal inkomen
dat aan beloning naar de werkenden gaat
KIQ = kapitaal inkomensquote: het deel van het nationaal inkomen
dat kapitaalverschaffers tot zich nemen
AIQ + KIQ = 100% van het nationaal inkomen, ofwel de toegevoegde waarde

Met Prinsjesdag geeft de regering veel cijfermateriaal vrij over de stand van de Nederlandse economie. Daaronder ook hoe de verdeling van de verdiensten in Nederland uitvalt tussen werkenden en geldschieters.

De Nederlandse Bank presenteert in november 2016 heel andere cijfers over de verdeling van die nationale verdiensten. (bulletin L. misleiding)


grafiek 30.09.
bron: DNB nov 2016, MEV 2009, MEV 2016

misleiding houdt de lonen laag
De regering blijkt steevast het deel van de werkenden in de verdeling veel te groot voor te stellen. Wat uiteraard door de bedrijvenlobby aangegrepen is als munitie voor de valse propaganda dat het winstnivo van haar achterban te laag zou zijn.

De herberekening door De Nederlandse Bank DNB geeft nu aan dat de bedrijven allang veel meer achterhielden van de nationale verdiensten dan ze zelf willen toegeven.


grafiek 30.10.      grafiek 30.12.
bron: DNB, MEV 2008                                                        bron: DNB, MEV 2016

Doordat de opeenvolgende regeringen ons systematisch hebben misleid over de verdeling, hebben de bonden te laag ingezet op cao eisen. Vervolgens zijn daarna geheel onterecht ook te lage onderhandelingsresultaten geaccepteerd. (bulletin XLVIII. alleen het resultaat telt)
Hierdoor zijn de werkenden veel lager beloond dan ons wordt wijs gemaakt. Dit is één van de trucs waarmee jarenlang de loonmatiging in stand is gehouden. (01. loonmatiging)

AIQ daalt al jaren
DNB laat eind november 2016 ook nog weten dat over de laatste 21 jaar het deel dat werkenden overhouden aan de verdiensten in Nederland gestaag afneemt. Dat blijkt uit de rode trendlijn in de volgende grafiek.


grafiek 30.13.
bron: DNB nov 2016

Wat wij met loonmatiging bij de cao onderhandelingen hebben weggegeven,
is door de bedrijven en hun geldschieters geïncasseerd als winst verhoging.
(bulletin XLIX. loonruimte in overvloed)
Winsten die niet in de Nederlandse economie werden teruggeploegd,
maar grotendeels naar het buitenland zijn verdwenen.
(8. winst en kapitaalexport)

De cijfers die de regering ons via haar voorspelbureau CPB voorschotelt, werden tot voor kort klakkeloos als beschikbare loonruimte geaccepteerd door de bondsleidingen. Uit traditie.
In feite is daarmee na 1965 de geleide loonpolitiek gewoon voortgezet.
(43.-1. staatsvakbond of vrije vakbeweging)
In het nadeel van de werkenden en uiteindelijk van de gehele bevolking.

Nooit meer doen dus!

Regering en bedrijvenlobby beweren dat de economie gaat groeien door hard te bezuinigen en de lonen te drukken. Hierop zijn ook de modellen gebouwd die het CPB gebruikt.
(40.-2. lonen matigen als maatschappelijke opdracht)

Daarmee is nu het koopkrachtverlies zo groot geworden dat de mensen vanaf 2008 minder geld overhouden om uit te geven. Uitgerekend deze opzettelijke verarming van de bevolking remt de economie.


grafiek 30.14.
conclusie:
er is nog veel loon in te halen,
in ons gezamenlijk belang,
en in het belang van toekomstige generaties

Dat wordt ons niet gegeven.
We moeten het zelf opeisen.

Hieronder meer over hoe makkelijk cijfers over de verdeling van de verdiensten tussen arbeid en kapitaal worden gemanipuleerd.

of ga door naar: (31. winstquote )
dec-16

kleine logo

de opbrengst voor arbeid en kapitaal
AIQ = arbeids inkomensquote: het deel van het nationaal inkomen
dat aan beloning naar de werkenden gaat
KIQ = kapitaal inkomensquote: het deel van het nationaal inkomen
dat kapitaalverschaffers tot zich nemen
AIQ + KIQ = 100% van het nationaal inkomen, ofwel de toegevoegde waarde

Het aandeel dat de bevolking toevalt in wat er in Nederland verdiend wordt, wordt niet eenduidig vastgesteld. De hiervoor gebruikte modellen zijn gebaseerd op aannames die ideologisch bepaald zijn. Het cijfer is dus politiek beïnvloed. Precies dit is de steeds terugkerende kritiek op het centraal planburo CPB, ons staatsvoorspelburo.
(51. wie heeft de staatsmacht)
Ook het door de ondernemerslobby VNO zo nu en dan opgelepelde verhaal over een onhoudbaar stijgende AIQ is niet meer dan propaganda vanuit hun eigen belang.

De opeenvolgende regeringen zweren -op aandringen van het VNO- bij het klakkeloos toegeven aan de eisen van geldschieters. (bulletin LI. neo liberale diktatuur)
Daarbij staan zo laag mogelijke loonkosten bovenaan.

De Nederlandse Bank DNB hangt anno 2016 een andere economische visie aan dan de regering over hoe de economie aangezwengeld moet worden. DNB stelt dat de koopkracht van de bevolking verhoogd moet worden om de Nederlandse economie op nivo te houden.

Eind april 2016 publiceerde DNB een studie die stelt dat de loonruimte veel groter is dan bij cao onderhandelingen door overheid en bedrijfsleven wordt voorgesteld, en waar helaas sommigen binnen de vakbeweging zich door laten misleiden.
(XLIX. loonruimte in overvloed) (43-1. staatsvakbond of vrije vakbeweging)

grafiek 30. - 08.
bron: dnb, cbs, mev 2008, mev 2016

In de berekening van de AIQ door DNB komt het aandeel van de lonen al 10 jaar veel lager
uit dan die het CBS berekent. Het verschil tot wat de laatste 20 jaar door de regering in CPB rapporten wordt voorgespiegeld, is nog veel groter. De conclusie van de DNB studie is dat
de koopkracht met een doorgeschoten loonmatiging te lang en onnodig is volgehouden, ten behoeve van hogere winsten. (11. winst in Nederland)

Door de harde, zelfzuchtige opstelling van ondernemersonderhandelaar ANWV en het kortzichtig bezuinigingsprogramma van de regering is er te weinig loon uitonderhandeld
in de cao’s. (XLVIII. alleen het resultaat telt)
Door systematisch het deel van de verdiensten dat naar de werkenden in Nederland gaat te hoog voor te stellen.

Deze al tientallen jaren volgehouden loonmatiging schaadt de Nederlandse economie. Want loon is niet uitsluitend een kostenpost, zoals neo liberale ideologen propageren. Tegelijkertijd vormt het loon namelijk ook de koopkracht waarop de binnenlandse economie draait.
(1. loonmatiging)

Daarmee is het economisch gezien dus puur eigenbelang voor dat deel van de bedrijven dat afhankelijk is van de binnenlandse consumptie, om voor de beloning vooral niet op een bestaansminimum te koersen. (61. bestaansminimum)
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de maatschappelijke verantwoordelijkheid om altijd een fatsoenlijk loon uit te betalen.

De AIQ berekening door het CBS voor de bouwsector lag vanaf 2012 vier jaar rond de 110%.
Dat betekent 10% per jaar interen op kapitaal. Zo’n langdurig hoge loonsom, ver boven
de produktie, is onwaarschijnlijk. Want dat staat in tegenspraak tot de omzetting op grote
schaal van vaste banen door onderbetaalde zzp’ers in precies dezelfde periode.
(65. zzp wordt misbruikt)
Dan is op z’n minst de loonkosten voor zzp’ers veel te hoog ingeschaald in de CBS berekening. Als we vervolgens de door het CPB geleverde cijfers naast die van CBS en DNB leggen, dan blijkt de regering al minstens 20 jaar op een andere planeet te leven.

Als zure reactie op de DNB studie weet Cees Oudshoorn (VNO) niet beter dan de neo liberale leugen te herhalen dat hoger loon het recept is voor werkloosheid.
(07. minder loon = minder werk)
Nog lagere loonkosten, nog lagere belastingen, nog lagere sociale lasten en minimale of geen arbeidsvoorwaarden, dat is wat zijn achterban wil.
(27-2. cao ronde 2016)
Dit eigenbelang van degenen die het VNO financieren, gaat ten koste van een menswaardig leven voor de bevolking van Nederland als geheel.

conclusie:
de regering misleidt ons over de kosten van de arbeid,
brengt daarmee de economie van Nederland in gevaar

Lees hieronder hoe systematisch een valse voorstelling wordt gegeven van hoe de opbrengst van de Nederlandse economie wordt verdeeld tussen arbeid en kapitaal.
of ga door naar: (31. winstquote )

mei-16

kleine logo

De ondernemers vereniging VNO-NCW schreeuwt begin 2001 moord en brand dat de kosten
van de arbeid -dus de AIQ- in 2002 te hoog zal worden.
Want, zegt VNO-NCW: met de vakcentrales is afgesproken dat de AIQ bij de 80% moet blijven.
Wat VNO-NCW eist, is dus een KIQ van minimaal 20%.
(39. winstgevendheid industrie biedt veel loonruimte)
VNO-NCW beweert in augustus 2001 dat de AIQ voor dat jaar tot bij de 85% zal komen en dat er dus heel snel loongematigd moet worden, om de economie te redden.
Die hoge AIQ haalt VNO-NCW bij het CPB vandaan.
Dat CPB cijfer is een voorspelling. Dus, hoe betrouwbaar zijn zulke CPB voorspellingen?

In de nazomer van 2005 reviseerde het CBS haar cijferreeksen van de Nederlandse economie.
Heel andere cijfers ineens. We hebben het over een totaal ander land!
(29. voorspelling of volksverlakkerij)

grafiek 30-01

De AIQ heeft vanaf 1994 steeds rond de 80% geschommeld.
En vanaf 2005 werd de arbeid nog slechter gewaardeerd.
VNO-NCW is dus altijd op z’n wenken bediend.
De verwachtingen van de ondernemers zoals uitgesproken in 2001
waren niet meer dan politieke manoeuvres.
De arbeid is steeds veel slechter betaald dan gesuggereerd.

conclusie:
AIQ voorspellingen van het CPB zijn onbruikbaar voor conclusies op korte termijn
voorspelling van toenemende AIQ,
is regeringspropaganda om de loonkosten te verlagen

In maart 2008 erkent het CPB dat de AIQ van 1970 tot 2009 niets is vooruitgegaan.
Dat was en is dus het politiek-economisch beleid in Nederland. (CEP 2008)

Eigenlijk was dat spel allang duidelijk, maar moeilijker aan te tonen.

grafiek 30-02
grafiek 30-03
grafiek 30-04
grafiek 30-05
grafiek 30-06
grafiek 30-07

Bedenk ook dat het al te simpel is om alle bedrijven en bedrijfstakken op één hoop te gooien.
Dat geldt natuurlijk ook als het om de AIQ gaat.


AIQ per sector 2001 in %
horeca 76
chemie 62,2
handel 76
bank / bedrijf 78
voeding / industrie 55
landbouw 86,3
industrie (geen metaal) 77,5

bron: cbs

ga door naar: (31. winstquote )

febr.-11

kleine logo