1 mei komitee logo

bulletin XVIII

afscheid van het politieke midden

Onder druk van de leden moest de centrale FNV in november 2006 haar looneis voor 2007 verhogen tot 3%. De vakbondsleiding liet zich teveel meeslepen door economische voorspellingen van het CPB en de politieke invulling daarvan door de PvdA. (27. nieuwe cao ronde 2007)
Bij de verkiezingen in november 2006 bleken FNV leden voor 35% op de SP te stemmen. Het is een teken dat het valse harmoniemodel is doorbroken zoals ondernemers en topambtenaren dat vanuit eigen belang propageren.
Politieke partijen zijn weer gedwongen kleur te bekennen. (40. loonmatiging als maatschappelijke opdracht)

Laat je straks niet paaien met verhalen over werkzekerheid. Het management wordt niet betaald voor werkzekerheid van het personeel. Het zal ook de eerste keer niet zijn dat beloftes niet worden nagekomen. Kijk maar naar wat er gebeurt in de autoindustrie in Duitsland en België, ondanks beloften over werkzekerheid tot wel 2011. Opkomen voor de belangen van loonafhankelijken, moet je zelf doen. Dus gaat het er nu om het herwonnen vertrouwen in eigen kracht onder de vakbondsleden te verstevigen. (43. vakbondstientje)

grafiek bulletin 18-01

Ondernemers, media en regering hebben heel lang konsekwent de belangen van loonafhankelijken verloochend. Verkleinen van de staatsschuld was het boekhoudersideaal.
Bij de aanhoudende historisch ongekend lage rente toch niet echt zinvol.
De eindeloze dialoog over flexibilisering van het ontslagstelsel is al achterhaald.
Sinds de daling van de werkloosheid in 2004 zijn vaste banen in hoog tempo verdrongen door tijdelijke uitzendcontracten en met detachering. (24. werkgevers en centraalakkord)

De werkdruk neemt toe en er is weinig waardering voor personeel. En minachting voor uitkeringsgerechtigden. Zelden is er werk op het nivo dat schoolverlaters verwachten.
De kwaliteit van het leven is gewoon te laag. Wegwerparbeid met lange reistijden, er blijft
te weinig ruimte over om het leven naar eigen inzicht in te richten. Velen zijn het beu gebruikt
te worden, en te beseffen dat ze de controle over hun eigen leven zijn kwijtgeraakt. Jarenlange loonmatiging heeft op geen enkele manier tot innovatieve investeringen geleid die het werk aangenamer maken. Wel tot steeds grotere scheefgroei in inkomens en toenemende verarming van grote delen van de bevolking.

Deze tegenspraken liggen ten grondslag aan de politieke rebellie tegen de gevestigde orde.

de staat kan nooit een onafhankelijk orgaan zijn dat boven de partijen staat
de staat is altijd in handen van wie de macht heeft
en zoiets wordt niet alleen langs parlementaire weg geregeld

wat kan je eraan doen?
Het noodzakelijk politieke programma is overzichtelijk: Het gaat om kwaliteit van leven.
Dus de levensstandaard moet verhoogd worden. Dat kan makkelijk. Na de jaren van bezuinigen is nu een herstelprogramma nodig voor de toekomst. Er moet veel meer geïnvesteerd worden in kwalitatief verbeterde sociale woningbouw. Om internationaal mee te kunnen komen, moet er hoognodig geïnvesteerd worden in spoorwegen, waterwegen en openbaar vervoer, vooral in de Randstad. Het kennisnivo in de opleidingen kan en moet een stuk omhoog gebracht worden.
En de economische basis moet verduurzaamd worden, want de afhankelijkheid van resultaten van bedrijven die helemaal niets bijdragen aan de werkgelegenheid in Nederland is veel en veel te groot. Chemie en bank- en verzekeringswezen zijn de voornaamste bedrijfstakken. Dat is veel te eenzijdig.

de mens als produktiemiddel
In verkiezingstijd toonden enkele spraakmakers hun ware gezicht. Hun verhalen zijn nu even verstomd, de plannen en de begeleidende misinformatie niet. Degenen die werkelijk de macht hebben, trekken zich niets aan van wie verkiezingswinst heeft geboekt. (51. nieuw kabinet, wie heeft de macht) De politieke partijen die een technocratisch regeringsbeleid voorstaan, laten daartoe alle ruimte. Media komen nooit verder dan beeldvorming en karikaturen.


beweringen
en de feiten

Hoe ouder de mensen worden, hoe duurder de zorg.
De zorgkosten nemen de laatste 3 levensjaren toe. Dat is nu zo, straks ook.
Dat wordt allang verrekend in de premie.

Jaren doorleven na pensionering met 65 jaar is een onbetaalbare kostenpost.
In Nederland wordt voor de aanvullende pensioenen gespaard door de mensen zelf.
Daarvoor wordt tot meer dan 20% van het loon ingehouden.
In 2006 staat € 650.000 tot € 800.000 miljoen apart als pensioenreserve. (48. pensioenroof)

De AOW leeftijd kan pas ingaan nadat van de levensverwachting 2/3 deel werkzaam is doorgebracht.
De Nederlandse staatsgodsdienst bepaalt dat de mens bovenal economisch
geëxploiteerd moet worden.

Onderwijs moet opleiden tot ondernemers, want dat zijn de winnaars, loonafhankelijken zijn losers.
Hoe ziet zoiets eruit: een maatschappij met enkel elkaar beconcurrerende ondernemers?
Dat wordt eindeloos klagen dat er helemaal geen personeel meer te krijgen is om het
echte werk te doen.

Uitkeringsgerechtigden, ouderen en andere minderheidsgroepen zijn werkschuw.
Ook deze kiezers willen beter betaald worden voordat zij zich laten koeioneren
en beledigen. Respekt, weet je wel?

Groeiende topinkomens zijn het bewijs van succes.
Een meervoudig verschil in inkomen kan alleen bestaan door anderen tekort te doen.

Tot 2011 moet er € 15.000 miljoen bezuinigd worden om de kosten van vergrijzing op te vangen. Topambtenaren in CEC en CPB hebben dat al in april 2006 bepaald.
Onderliggend is de machtsstrijd tussen politiek en ambtenaren.
De secretarissen-generaal vertegenwoordigen de macht.

Nederland moet worden afgegrendeld voor arme buitenlanders, want het zijn gelukzoekers.
Bedrijven die op belastingvoordeel uit zijn, worden binnengehaald:
vanaf de herfst van 2006 wordt € 1.500 tot € 2.000 miljoen per jaar
extra toegeschoven aan multinationals in de vorm van belastingkorting.
Een voordeeltje aan het kapitaal op kosten van de arbeid.

wat heet links?

zodra in het belang van de werkende bevolking
de maatschappelijke krachten zich bundelen
die èn veranderingsgezind zijn,
èn daartoe de mogelijkheden hebben,
pas dan ontstaat politiek links.

Verbeteren van de kwaliteit van leven, daar moet je zelf voor opkomen.
Dat kan je niet aan anderen overlaten en op je eentje lukt het ook niet.
Samen, met gelijkgezinden zijn er wel mogelijkheden.
Nog altijd zijn er medestanders te vinden onder vakbondsleden.

dec 2006

kleine logo