oudbulletinlogo

bulletin herfst 1999 E
Schijn en werkelijkheid

FNV dreigt poldermodel op te blazen.
"Vakcentrale FNV staakt het overleg met de centrale werkgeversorganisaties als deze blijven weigeren om hun achterban schriftelijk op te roepen de salarissen van topmanagers te matigen 1).

Zijn dat even grote woorden van Lodewijk de Waal!
Hij kan en zal ze niet waarmaken.

Want Lodewijk heeft zich met heel zijn hebben en houden -en dus met de FNV- contractueel gebonden aan loonbevriezing 2). En is nu de gevangene van dat akkoord.
In ruil daarvoor betalen de werkgevers miljoenen per jaar aan de bonden waar ze CAO's mee afsluiten 3). Je weet nog wel: het vakbondstientje.

Loonmatiging heeft al 25 jaar de contractlonen op gelijke lage koopkracht gehouden, terwijl de economie groeide en bloeide met 3% tot 5% per jaar. De winsten stegen, salarissen van de managers verdubbelden in vier jaar 4).
CAO-lonen hebben niet gedeeld in die welvaart 5):

  • De helft van de werkenden is al gestresst door de hoge werkdruk.
  • De financiële druk blijkt uit de stijgende hypotheekschulden en het toenemend aantal tweeverdieners.
  • Reële lonen zijn achtergebleven, het recht op uitkering is ernstig belemmerd.
  • De werkloosheid is na 20 jaar nog altijd even hoog.
Waarom zouden alleen werkgevers recht hebben op de vruchten van de economische groei?
Daarom is een inhaalslag nu rechtvaardig. Ophalen wat we hebben laten zitten.
  • We zijn genaaid: achteraf bleken de cijfers van de economische groei steeds veel gunstiger te zijn geweest dan die waarmee eerder loonmatiging werd afgetroggeld 6).
  • Van de 1% eis voor andere dingen dan loonsverhoging, zoals kinderopvang en scholing is weinig terecht gekomen, die is dus weggegeven.
De leden zijn er niets wijzer van geworden, daarvoor ben je geen lid geworden van een vakbond.
  • En achteraf blijken ondernemers in de praktijk 2x zoveel loonstijging uit te betalen dan de CAO voorschrijft 7): ze kunnen het dus best, maar willen het niet in de cao als recht vastgelegd hebben.

Topmanagers veel verdienen? Wij ook! Het regeringsdecreet dat voor 2000, 2001 en 2002 de lonen bij de overheid
maximaal 1,6% per jaar mogen stijgen, moet worden doorbroken
8).
Een loonsverhoging van maximaal 3% in komende CAO's doet iedereen tekort.

Centen, geen procenten
f 400,- erbij per maand voor werkenden en uitkeringsgerechtigden.

We moeten het allemaal wel zelf bewerkstelligen.
Door binnen de vakbonden op te komen voor ons deel van de welvaart.
Niet laten chanteren dat loonsverhoging ten koste zal gaan van de uitkeringen.
Het ligt andersom: de uitkeringen zijn gekoppeld aan de lonen.
Wie bang is voor het tegendeel vertrouwt zijn eigen maten in de regering niet.
Trek daar dan de conclusies uit.
Vakbondsleiders zijn teveel meedenkers met werkgevers geworden 9), moeten terug naar hun kerntaak: behartigen van het collectief belang van de werkende bevolking.

1) FD 170899
2) Akkoord van Wassenaar, 1982. In de herfst van 1997 nog eens vernieuwde overeenkomst tussen
    erkende vakbeweging en de werkgevers vertegenwoordiging in de Stichting van de Arbeid.
3) Betreft meer dan f 100 miljoen per jaar.
    bv. Hoogovens betaalt f 0,7 miljoen; metaalnijverheid f 20 miljoen/jaar (FD 020399)
4) Volkskrant 250698
5) Cao lonen 1998 maximaal +3% 1999 maximaal +2,7%
    topsalarissen 1998 +8% volgens Volkskrant 070899
6) FD 180899 Europese Bank:: produktiegroei in Euroland 2000 zal versnellen
    FD 220999 economische groei 1994-1999 per jaar hoger dan 3%
7) ADP/Nedworx 060999
8) FD 270399 regeringsbeleid Paars II
9) ook de minachting voor de arbeidsvoorwaarden van personeel bij FNV-Bondgenoten en AbvaKabo
    geeft de verkeerde oriëntatie aan.

Milleniumprobleem
Op 1 januari 2000 springen de arbeidsvoorwaarden terug naar 1 januari 1900.

In 1998 stelde het kabinet dat de CAO's maximaal met 2,7% mochten groeien.
Laat dat nou in 1999 precies zijn uitgekomen! (CPB sept. 99)
Ondanks hogere eisen.
Werken die bondsonderhandelaars voor het kabinet dan?

Sinds 1994 worden de CAO's op 0,7% onder de eis afgesloten.
FNV eiste voor 1999 3,5%+1%. Er is gemiddeld maar 2,7% uitgekomen.
De koopkracht is in 1999 modaal met 0,25% achteruitgegaan (CPB sept 99)

BTW gaat omhoog van 17,5% naar 19%
nieuwe extra Ecotax
premies sociale zekerheid omhoog

Wellink (directeur Nederlandse Bank): kabinet jaagt de prijzen op (270999)
Zalm (Minister van Financiën): ja, de prijzen gaan omhoog (280999), maar koopkracht blijft gelijk.
Kok: het nieuwe belastingplan mag niet tot loonsverhoging leiden,
daartoe zal het kabinet de bonden onder druk zetten (280999)
Zo is er al 25 jaar ingeleverd.

Economie in topconditie.
Het CPB voorspelt voor 2000 toename van het reëel nationaal inkomen met 3,25%
Lasten verlichting? Alleen voor beleggers.

Mogen wij daar ook een stukje van? Is dat een te radicale eis?
Toegeven in de afgelopen jaren aan ondernemers en kabinet spekte alleen de kapitaalexport en verarmde de bevolking.
Sinds 1982 koos de vakbondsleiding voor aandeelhouderswaarde boven rechtvaardig loon en uitkering.
Loonsverhoging kan best.

Voor 2000 staat Sociale Zaken maximaal +3% toe voor de markt-cao's.
Dat eisen de vakcentrales nu ook.
Terwijl de koopkracht in augustus 1999 al 2,6% achteruitging. (CBS sept '99)
Loonsverhoging moet.

Geen loon erbij?
Dan de werkweek 2 uur korter.
In Frankrijk kan dat, dan kan het in Nederland ook.

Nu is het tijd voor democratische verandering.
Door op te treden in je bond voor rechtvaardig loon.

kleine logo