1 mei komitee logo

bulletin XXIII

naar een toekomst die loont

Sommige voorstellen van de commissie Bakker lijken zo aardig.
Maar pas op, hardwerkende mensen worden in de maling genomen.
Het is geen economisch advies, maar een voortgaande maatschappelijke verharding.
Ondernemersbelang staat centraal. Het is verplicht voor hen te werken.
Dus niets over koopkracht van de werkenden.
Het komt zelfs niet ter sprake, want loonmatiging blijft het uitgangspunt.
(17. stelen van het personeel)

de keuze is dus:
òf steeds hogere winsten voor degenen die je leven indelen
òf hoger loon eisen voor een beter leven nu en in de toekomst

 • ontslagrechtverruiming wordt vervangen door de plicht voor het bedrijf om ongewenst personeel eerst een half jaar in een mobiliteitscentrum te plaatsen;

Klinkt goed, maar die nieuwe arbeidsvoorwaarden zullen meestal slechter zijn:
na weer een half jaar ben je zelfs verplicht ieder ander werk te aanvaarden.

 • ongewenst personeel wordt aangeboden via een openbaar e-portfolio met de persoonlijke kwalificaties, zodat andere bedrijven vrij kunnen kiezen uit over te nemen personeel,
  net als op de veemarkt;
 • bij ontslag komt er geen arbeidsburo, CWI, of kantonrechter meer aan te pas, aanwijzing door de ondernemer is voldoende;
 • 4% van het loon moet worden ingeleverd om de persoonlijke vakbekwaamheid op peil te houden, iedereen heeft de plicht zich daarmee te bij- of herscholen zoals zijn baas dat eist; ook verlof en het persoonsgebonden WW wordt uit die pot betaald;
 • ondernemers gaan het beroepsonderwijs besturen;
 • de cao fondsen voor onderwijs en ontwikkeling worden ontmanteld, daarmee ook de financiering van vakbondsactiviteiten;
 • er komt subsidie voor bedrijven die personeel aannemen dat ziek is geweest of door een ander al eens is dolgedraaid; de staat moet opdraaien voor de ziekenfondspremie voor minder plooibaar personeel en voor personeel dat langere tijd werkloos is geweest;
 • deeltijders moeten meer uren gaan draaien;
 • pensioenrecht wordt in 2040 pas na het 67e jaar toegekend. En die 2 jaar langer doorwerken leveren geen hoger pensioen op, wel bakken geld voor de schatkist.

Duidelijk?
de bevolking moet economisch dienstbaar zijn
en altijd gebruiksgereed klaarstaan voor het gewin van ondernemers

Peter Bakker, baas van TNT, laat zijn ondergeschikten 7000 postbodes ontslaan en
de overgeblevenen chanteren: loon inleveren of nog eens 4000 mannen
en vrouwen op straat;
Jan Willem Oosterwijk bepaalde 8 jaar lang de sociaal-economische agenda
van opeenvolgende regeringen;
Lans Bovenberg is de CDA ideoloog van dit paradijs voor ondernemers en hun vertrouwelingen.


Alles ten koste van de vrijheid van de rest van de bevolking
om het leven naar eigen inzicht in te richten.

En vergis je niet:
Ondernemers van VNO-NCW eisen integrale invoering van Bakkers voorstellen.
Coen Teulings -directeur CPB- en andere kroonleden in de SER voeren
al langer dezelfde propaganda.
Wouter Bos -politiek leider PvdA- zit openlijk op dezelfde lijn. (40. loonmatiging verslaving)
Een deel van de vakcentrales is al ingepakt.

De bevolking wordt steeds meer gemodelleerd, aangepast en gekneed naar de wensen van ondernemers en bedrijfsleidingen. Allemaal ten behoeve van het profijt van aandeelhouders en andere kapitaalverschaffers.
Wie niet mee wil doen aan deze afvalrace, krijgt niet te eten.

alleen door politieke tegenkracht op de werkvloer
worden zulke ondernemers tegengehouden


grafiek bulletin 23-01

het geld is er in overvloed,        maar eerlijk delen met de bevolking?       ho maar

 • de winsten rijzen de pan uit door 25 jaar loonmatiging
  werkelijke lastenverlichting is er alleen voor ondernemers
 • nu de werkloosheid laag is en de prijzen stijgen, vrezen ondernemers
  en regering stijgende looneisen, dus tasten ze alvast de secundaire
  arbeidsvoorwaarden en ontslagbescherming aan.
 • de politieke wil om eerlijk te gaan delen ontbreekt bij ondernemers,
  bij overheid en zelfs bij de leiding van de vakcentrales
  het personeel zal verbeteringen zelf moeten opeisen

waarom hebben bedrijven gebrek aan personeel?
Peter Bakker, Lans Bovenberg & Jan Willem Oosterwijk beweren:
de arbeidmarkt is niet goed,
dus moet de inzetbaarheid van de bevolking worden afgedwongen

onzin, Bakker, Bovenberg & Oosterwijk zijn zelf niet goed:
werkwilligen genoeg, maar er wordt slecht betaald en slecht behandeld

Ondernemers weigeren hun personeel menswaardig te behandelen en saboteren in alle
sectoren iedere keer weer de cao onderhandelingen.
Zie het gemak waarmee begin 2008 personeel in de hoek wordt getrapt bij het winkelbedrijf,
TNT, streekvervoer, metaal, de binnenvaart en bagageafhandeling.
Eenzelfde minachting tonen de beslissers in de non-profit bij de ziekenhuizen, thuiszorg,
politie en het beroepsonderwijs.

Inzet van de AWVN, cao onderhandelaar voor ondernemers, voor 2008 - 2009:

 • koopkrachtverlies mag niet in de lonen gecompenseerd worden,
 • loonstijging hoger dan de stijging in produktiviteit mag niet.
  De hogere prijzen die de ondernemers stellen, zijn voor hogere winsten bedoeld.
 • steeds groter deel van het loon gaat bestaan uit bonussen waar de cao-afhankelijke geen recht op heeft.
  Zo worden de lonen makkelijk verlaagd als dat de ondernemer zo uitkomt.
 • hoe hoger de klanttevredenheid, hoe hoger de bonus.
  Dat betekent dat het personeel wordt afgerekend op falen van het management.
 • de werktijden moeten nog flexibeler.
  Dus moet het personeel dag en nacht, het hele jaar door naar de pijpen van de baas dansen.

Deze inzet van de AWVN betekent dat het veelgeroemde ondernemersrisico
-waarvoor het management zich al dik laat betalen- wordt afgewenteld op het personeel.

Liefst dragen ze helemaal geen verantwoordelijkheid voor personeel:
12% wordt tijdelijk ingehuurd via een uitzendburo en nog eens11% is zzp’er: zij dragen het risico.

Regering eist nu 80% arbeidsdeelname van de bevolking,
zonder daar een fatsoenlijke beloning tegenover te stellen.
Die grotere arbeidsdeelname is bedoeld om de lonen te drukken.

kom op voor je koopkracht
het is een leugen dat je kinderen en kleinkinderen daardoor straks met de brokken zitten,
de keuze is:
òf steeds hogere winsten voor degenen die je leven indelen
òf hoger loon eisen voor een beter leven nu en in de toekomst

looneis 2009
het cpb verwacht een prijsstijging van 3,8%, de Nederlandse Bank 4% of meer,
zij rekenen de snel stijgende kosten voor voeding maar gedeeltelijk,
benzine en diesel helemaal niet,
wij wel, dus:
de vakcentrales moeten 5% eisen om koopkracht te behouden,
anders wordt het weer inleveren. (56. grondstofprijzen 2008)

Plannen, vergelijkbaar met die van Bakker, hebben in België, Duitsland, Frankrijk, Italië
en andere Europese landen geleid tot grote politieke verontwaardiging en massale akties.
Onder deze politieke druk zijn veel voorstellen weer ingetrokken.
Daarom durft onze regering nu de verhoging van de pensioenleeftijd en BTW niet aan.
In verzet tegen de heerschappij van ondernemers sta je dus echt niet alleen.
En er is heel veel te winnen.

De regering wil loonmatiging uitruilen tegen de WW premie, dat is echt onzin bij de meevaller van ruim € 26 miljard aan aardgasbaten en brandstofaccijnzen. (21. meevallers)

De adviezen van de commissie Bakker zijn gebaseerd op miskenning van de maatschappelijke grondslag voor de arbeidsverhoudingen. Enerzijds moet personeel wel bruikbaar zijn binnen het bedrijfsbeleid. Anderzijds is de bedrijfsleiding op geen enkele sociale verantwoordelijkheid aanspreekbaar. Bijgevolg wordt met scholing niet meer bedoeld dan dat werkwilligen gekneed worden in de kunstjes die het bedrijf wenst.

De commissie Bakker ontkent zo ook iedere maatschappelijke oorzaak van werkloosheid.
De verantwoordelijkheid voor werkloosheid wordt de werklozen zelf toegeschoven. Daarmee ontkent de commissie dat ontslag het gevolg is van het financieel belang dat door de bedrijfsleiding wordt gediend en zoals mensen als Bakker zelf dat aansturen. Aan die ontkenning ontlenen Bakker en de zijnen het recht om te stellen dat werklozen er zelf aan moeten werken om zich aantrekkelijk te maken en te houden op de arbeidsmarkt. Net zo moeten ook werkenden hun eigen inzetbaarheid in stand houden. Zijn mensen daar niet zelf toe in staat, dan moet de overheid met subsidies bijspringen om de beroepsbevolking gebruiksgereed te maken en te houden voor het vrije ondernemershap.
juli-08

kleine logo

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals:
CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Wereldbank, Bloomberg, Thomson Financial Datastream, Nibud, VEB, Nationale Beloningsonderzoeken, DNB, Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en de Unie, AWVN, Min SZW, rapport cie arbeidsparticipatie (Bakker) ‘naar een toekomst die werkt’ Verantwoording wordt gegeven op onze website: