1 mei komitee logo
loonmatigen als verslaving 40-1

bezuinigingen in 2014 gerealiseerd, werden al in 2006 voorgeschreven

nieuwe regering februari 2007
Bij de regeringsvorming stond op de voorgrond de in zetels derde partij uit te sluiten.
Bij de vorming van Gedeputeerde Staten hetzelfde patroon.
Politieke onwil om af te wijken van de gevestigde bestuurlijke verhoudingen.
De les van 2002 was alweer vergeten.
In een hysterische reactie op de verkiezingsuitslag bezwoer het VNO-NCW ons
dat de overheidsbemoeienis van de SP het vrije ondernemerschap de nek zal omdraaien:
‘Cuba aan de Noordzee’.
Tekenend voor de springlevende klassestrijd ideologie bij zowel politiek establishment
als ondernemers.

druk op de nieuwe regering
Jan Willem Oosterwijk, secretaris generaal van EZ, en voorzitter
van de Centrale Economische Commissie, schreef in ESB januari 2006:

 • Omvang van de begroting moet niet meer door het kabinet en parlement worden vastgesteld,
  ambtelijk politieke technocraten zullen die ruimte wel bepalen -net zoals de politieke partijen
  en vakcentrales al jaren het model van het CPB als economische realiteit volgen-.
 • Er is een begrotingsbuffer van ½% à 1% van het bbp nodig;
 • Meevallers moeten voortaan als overschot op de begroting blijven staan;
 • De belofte van lastenverlichting aan ondernemers is niet nagekomen;

Nederland heeft nog steeds geen open economie, want de woningmarkt en de -hoger-onderwijsmarkt
worden te weinig vrijgelaten; de arbeidsmarkt kent teveel bescherming bij ontslag,
en het recht op WW moet worden beperkt.

IMF stelde in mei 2006 dat om de gevolgen van de vergrijzing
op te vangen en om de opleving van de economie te waarborgen,
het nodig zal zijn te bezuinigen en de lonen te matigen.

De ambtelijke studiegroep begrotingsruimte pleitte in juni 2006 voor reservering van € 5 mrd.,
nodig om de vergrijzing op te vangen en € 6 mrd. bezuinigen om een begrotingsoverschot te kweken.
Zowel VVD als PvdA zijn het er tot aan de verkiezingen in november 2006 mee eens dat er €15 mrd.
bezuinigd moet worden in de periode 2007-2010.
Aardig is dat het pensioenfonds ABP daartegenover stelt dat niet de vergrijzing
het probleem is voor de Staat, maar het teruglopen van de inkomsten uit het Groninger aardgas.
De produktie in Slochteren en op de Noordzee gaan onherroepelijk afnemen.

OESO noemde loonmatiging noodzakelijk om de winsten hoog te houden.

Agnes Jongerius verzekerde op 28 juni in de Volkskrant dat de FNV
de krapte op de arbeidsmarkt niet zal misbruiken voor loonsverhoging.
Werkgelegenheid is voor haar belangrijker.
Is het haar dan echt nooit opgevallen dat de ondernemers al jaren
een hogere loonsom uitbetalen dan dat de bonden voor de cao’s uitonderhandeld krijgen?
46. cao loon en loonontwikkeling
Alleen door stevige actie vanuit de leden is dit dwaalspoor verlaten.
Ondertussen lachten ondernemers zich een bult.
Want Agnes heeft met haar uitspraak de onderhandelingspositie van de FNV onderuit gehaald.
En niet alleen de redersvereniging, ook het VNO stelt glashard dat werkgelegenheid bij
de sociale hulpverlening thuishoort, dus niet hun taak is.

Gerrit Zalm meldde in het Reformatorisch Dagblad op 11augustus
dat het economisch herstel te danken is aan loonmatiging.
En om de hoogconjunctuur vast te houden is alweer loonmatiging noodzakelijk
(25. loonmatiging propaganda).
Daarom moeten volgens hem de vakbonden nu discipline blijven tonen.

Jan Peter Balkenende liet een dag later
in het Financiële Dagblad optekenen dat verantwoorde loonontwikkeling noodzakelijk is.
En dat eind 90er jaren de fout werd gemaakt loonstijging toe te laten
die Nederland wel 12% duurder maakte dan de buurlanden.
Dit zijn regelrechte leugens (45. loonsomstijging).
Jan Peter verzweeg de ongekende winstexplosie tijdens de hoogconjunctuur. (11. nettowinst)
Het door de winsten aangezette overmoedig gedrag van beslissers leidde tot het inklappen
van de ict-bubbel op de aandelenmarkten, met als gevolg grote kapitaalvernietiging.
Niet het loonnivo, maar avonturisme bij topmanagers was de oorzaak van de recessie
aan het begin van deze eeuw. Zie (08. winst en kapitaalexport) & (32. concurrentiepositie vers 10)

De SER aanvaardde eind augustus de voorspellingen van het CPB
en schaart zich achter de aanbevelingen van de studiegroep begrotingsruimte.
Dus is de vakbeweging in de SER door de knieën gegaan.
Uitgeruild tegen uitstel voor verslapping van ontslagbescherming.
Hoe lang nog?

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, meende op 8 september dat arbeidsdeelname
van 72% naar 80% moet worden opgetrokken: ‘samen werken, thuiszitten mag niet’.

Jean-Claude Trichet van de Europese Centrale Bank wist het in februari 2007
ook mooi te vertellen. In Nederland moet het arbeidsontslag versoepeld worden, want:
a. anders wordt er te weinig geprofiteerd van de globalisering.
b. in de USA is het veel soepeler geregeld, en daar moeten wij ons aan aanpassen.

De uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen van november 2006 had dezelfde boodschap als het eerdere afwijzen van de Europese Grondwet. In beide gevallen werd de gevestigde macht afgestemd. Die analyse heeft de nieuwe regering niet gemaakt, zij heeft alleen naar de onderlinge zetelverdeling gekeken. De lagere partijkaders stonden al te dringen om de opengevallen plaatsen in te vullen. Ze bleven negeren wat er in Nederland onder de bevolking leeft.
Het zal ze nog wel opbreken.

De kern van de regering vormen CDA en PvdA. Twee partijen van het politieke midden.
Geen wonder dat besluiten van de vorige regeringsploeg -ook al van het politieke midden-
klakkeloos overgenomen worden.
Weinig ambitie dus tot politieke verandering.

 • winstbelasting blijft verlaagd van 34,5% naar 25,5%,
  dus de lasten zijn verschoven van kapitaal naar de werkenden,
  al een oud plan van Wouter Bos als destijds staatssecretaris onder Zalm.
 • hypotheekrenteaftrek wordt niet aangetast.
 • geen grote infrastructurele investeringen,
  wel geïnvesteerde miljarden leiden vooralsnog tot niets:
  HSL-zuid is een uitrijdspoor van het Franse net, teveel stations,
  is daarmee een boemellijn geworden; er is geen HSL-oost gepland,
  dus geen doorverbinding over de Randstad van Frankrijk naar Midden Europa,
  daarmee is de aansluiting tot de Europese centra verloren;
 • het openbaarvervoer wordt niet verbeterd,
  maar weggebruik gaat wel economisch belast worden;
  geen openbaar vervoer ontsluiting voor de Randstad;
  geen spoorontsluiting van het Noorden van het land;
 • geen visie op het voorkomen van een onvermijdelijk binnenlands verkeersinfarct,
  terwijl van werkenden wel grote mobiliteit wordt verwacht;
  de Betuwelijn -een overbodig prestigeproject- sluit op z’n vroegst in 2013 aan
  op het Duitse spoornet;
 • veelvuldig beleden voornemen om ministeries anders te gaan aansturen
  om verkokering tegen te gaan, is gesmoord in het aanstellen van een staatssecretaris
  extra en 14e secretaris generaal;
 • voortzetting van de verrommeling van het ruimtelijk beleid;
 • voortgaan met het open-end contract voor de JSF;
 • het verarmen van de wao uitkeringsgerechtigden gaat door;
 • de moeizame vermarkting van het zorgstelsel wordt voortgezet;
 • belangrijke verkiezingsthema’s worden even niet benoemd,
  zoals de ontslagverruiming;
 • andere stokpaardjes zijn vier jaar vooruitgeschoven:
  de extrabelasting op aanvullend pensioen;
 • eerlijk is eerlijk, de huurliberalisatie is wel uitgesteld,
  maar dat was ook een typisch VVD plan.

Sociaal gezicht? Vooruitgangspartijen? Hoezo, waar?
Nieuw beleid?
O zeker, er zijn miljoenen voor gereserveerd, maar inhoudelijk zijn er nog geen plannen.
Iedere schooldirecteur wordt hartelijk uitgelachen voor zo’n stommiteit.
Ligt dat voor een regering anders?
Dit is typisch opportunistisch sturen op technocratische kleingeestigheden, het begrotingsfetisjisme blijft leidend. Over inhoudelijk nieuw beleid moet liefst heel veel gepraat gaan worden.

Nederland kan als lage lonenland nooit concurreren tegen de valuta van China en India. (49. valuta)
Dus is het een dom en kortzichtig beleid om dat wel te proberen.
Maar ja, de economische macht bepaalt wat de overheid doet.
Zowel regeringspartijen als -helaas- de vakbewegingsleiding hebben al jaren geleden het wereldbeeld van de ondernemers overgenomen. Toch, voor het VNO-NCW nog niet ver genoeg.

VNO-NCW nota Arbeidsvoorwaarden 2007: ondernemers voeren platte klassestrijd

 1. lonen moeten altijd gekort worden;
 2. rechten van ondernemers moeten versterkt worden, werknemers moet meer verplicht worden uitkeringsgerechtigden moeten een zwaardere arbeidsplicht krijgen ontslag moet op ieder gewenst moment kunnen ingaan;
 3. loon moet winstafhankelijk worden: structurele looneisen zijn onmogelijk VNO zet in op individuele beloningen in plaats van de cao’s;
 4. 50 plussers hebben een verlaagde produktiviteit en moeten daarom loonsverlaging krijgen.
Gespecialiseerd vakmanschap wordt ontkend, iedereen is inwisselbaar alsof het om steenkloppen gaat.
Het gaat in Nederland al tientallen jaren om innovative en gespecialiseerde vakkennis.
Bij het VNO is dat nog niet doorgedrongen.
Een achtergebleven lobbyclub dus, niet meer van deze tijd.

De regering streeft naar een nieuw sociaal akkoord. De eerste test daarvoor zal zijn hoe de al veel te lang slepende onderhandelingen over de cao 2006 voor Rijksambtenaren aflopen.

Wil het Rijk onder Guusje ter Horst (PvdA) de slechtste werkgever van Nederland blijven?
(36. overheid cao)

Rond verkiezingen en bij de vorming van een nieuwe regeringsploeg wordt beter zichtbaar wat de inzet is van diverse overheidsinstellingen, topambtenaren en de kandidaat bestuurders zelf.

Lees hieronder hoe begin 2006 enkele politieke krachten zich in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen opstelden. (40.-2. loonmatiging als opdracht)

of ga door naar: (15. winst & loon)
ma-07

kleine logo