1 mei komitee logo
de kloof 64

wakker geschud
De mensen die zich tegen de gevestigde orde aanschurken schrokken in 2016 ruw op.
Hun zekerheden bleken zomaar aangetast. Tot voor kort konden ze nog uitgaan van bestendiging van de bestaande maatschappelijke en politieke verhoudingen. Maar ineens
ging dat niet meer op. Aanleidingen waren het Oekraïne referendum in Nederland, het Brexit referendum, de verkiezing van Donald Trump in de USA en het referendum in Italië.

Deze schok in politieke beleving leidde bij de bevoorrechte -maar evengoed afhankelijke- burgerij tot onzekerheid. Voedde hun angst voor sociale onrust. Dus belegden enkele spraakmakers conferenties en verschenen er eind 2016 blogs en columns in sociale en ander media die voorgaven te achterhalen wat er gebeurd was. Hoe kon dit toch? En vooral: hoe is het te bezweren?

Omdat er verkiezingen aankomen verkondigt de regering eind 2016 ineens economische vooruitgang.
De meeste mensen zullen daarvan echter geen vooruitgang in het levenspeil merken. Voelen wel de blijvende tot groeiende achterstelling. Die omslaat in desillusie zodra het besef doordringt dat de politieke realiteit sterk verschilt van de ideologisch gepropageerde vooruitzichten. Niet vreemd, want de oorzaak van de maatschappelijke kloof blijft de systematisch ongelijke verdeling van de welvaart binnen onze maatschappij. (07. minder loon = minder werk)


grafiek 64.05.

bron: cbs

populisme

Dit is een kreet waarmee bestuurders, regenten, beleggers en hun volgers zichzelf in slaap sussen. Sociale onvrede wordt hiermee afgedaan als onvolgroeid en onbezonnen. Om vooral te negeren dat juist het optreden en in standhouden van de gevestigde orde zelf de oorzaak is van de spanningen in de maatschappij.


misvatting
De kloof is niet iets van ‘populisten’ tegenover beter wetend ‘weldenkend Nederland’. De kloof is aan de ene kant het resultaat van het toenemend bewustzijn van sociaal economische tegenstellingen onder de bevolking. (13. schade van het akkoord van Wassenaar)
Aan de andere kant is de zelfgenoegzame betweterij van spraakmakers, breed uitgemeten in de media, met discriminatie en racisme als variaties daarop, weer een bevestiging van die kloof.

De tegenstelling gaat veel dieper dan een groeiend verschil tussen veroordeeld zijn tot slecht betaald werk -of afhankelijk een verschuiving bij zijn van een slinkende uitkering- tegenover hoger gewaardeerd werk dat goed betaalt. De maatschappelijk achtergestelden weten zich op vele fronten benadeeld ten opzichte van de bevoorrechten in onze maatschappij. Op loon, werk, onderwijs, huisvesting, erkenning, waardering en respekt.

Ons economisch systeem is immers niet gericht op een beter leven voor de hele bevolking. Onze maatschappelijke ordening is ingericht op het exploiteren van mensen tegen zo laag mogelijke kosten. Tot aan roofbouw toe. (40-3. loonmatiging is het verdienmodel)
Het is staatsideologie dat een ieder zich dienstbaar dient op te stellen aan willekeurig welke ondernemer. De bevolking is verplicht zelf te zorgen voor de eigen employability: de door ondernemers verlangde kundigheid aan te bieden. Wie hier niet in meegaat, zal honger lijden. (61. bestaansminimum)


grafiek  64.htm06.gif

De uitslag van referenda en verkiezingen in 2016 kwam dus helemaal niet plotseling, want zulke omslagen zijn afhankelijk van een verschuiving bij slechts een heel klein deel binnen de bevolking. Een groot deel van de bevolking heeft zich allang geleden afgekeerd van wat democratie heet en het parlementair politiek bedrijf. In een tientallen jaren geleidelijk voortdurend proces. Als stemuitslagen nu ineens een schok teweeg brengen, kan dat alleen zijn bij mensen die geen voeling hebben met wat er leeft buiten de eigen beschermde sociale omgeving. Ook geen idee hebben van de werkelijke maatschappelijke verhoudingen in Nederland en ook niet van de eigen rol daarin.


schijntegenstellingen

Er wordt veel onzin uitgekraamd over de oorzaken van de geconstateerde kloof in de samenleving. Daarvoor worden er schijntegenstellingen aangedragen, om de werkelijke tegenstelling zoek te maken. Het gaat al fout bij de zelfgenoegzame, breed gedragen verkondiging dat het om een verschil tussen hoogopgeleiden tegenover laagopgeleiden
zou gaan. Met dat ‘laag opgeleid’ wordt immers niets anders bedoeld dan: dom volk.

De kloof kan nooit begrepen worden vanuit een verschil in wereldbeelden, zoals:
weldenkend Nederland, tegenover ‘De Anderen’ als vreemde diersoort,
elite, tegenover degenen die het nog eens uitgelegd moet worden
kosmopolitisch, tegenover nationalistisch
bovenlaag van geglobaliseerden, tegenover vastgeroeste achterblijvers
stedelijke intelligentsia, tegenover dorpelingen en plattelanders
en ook niet van autochtoon tegenover migrant

De kloof heeft alweer niets te maken met semi wetenschappelijke uitvindingen zoals ‘de boze witte man’. Ook niet met het wegvallen van middengroepen. Want hoe middengroepen ook gedefinieerd worden, die zijn nooit een verbindend element geweest binnen de maatschappij, doordat zij uit eigen belang altijd de gevestigde orde ondersteunen.

Dat de kloof zich verbreedt, komt bovenal door verscherping van de verschillen in toekomstperspektief binnen onze samenleving.


Een groot deel van de Nederlandse bevolking realiseert zich namelijk terdege dat ze zelf weinig tot niets hebben in te brengen. Democratie is voor hen niet meer dan een hol begrip, zonder verdere betekenis. Dat is al heel lang zo. Maar de systematische benadeling op loon, arbeidsvoorwaarden, onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg, die begint nu te knellen.
Een steeds groter deel van de bevolking weet zich allang buitengesloten. Dat anderen steeds respektlozer bedisselen over de toekomst en de mogelijkheden van het merendeel van de bevolking, verbreedt de kloof. En dat niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen.

grafiek 64.03.


Het gevolg van deze sociale vernedering is een groeiend wantrouwen en verbittering tegenover alles dat de gevestigde orde vertegenwoordigt. Een geringe aanleiding kan voldoende zijn dat mensen in zo’n ondergeschikte positie zich keren tegen alles en iedereen die hen klein houdt. Tegen alles wat de bestaande maatschappelijke verhoudingen bevestigt: dus vanaf de overheid in het algemeen, naar de rechters, burgemeesters en Haagse politici tot aan de politieagent toe.

In het verlengde hiervan ook tegen alles waar de gevestigde orde vanuit haar politieke correctheid voorstander van is. Alleen al daarom dus tegen Brussel, de euro, het opvangen
van vluchtelingen of migranten en iedere grote stelselwijziging vanuit de overheid. Ten dele op inhoudelijke gronden, maar vooral als tegengeluid.


toenemende achterstelling op
inkomen, huisvesting, zorg en onderwijs
dat verdiept de maatschappelijke kloof

politieke vertegenwoordiging
Kiesverenigingen die zich vanaf de 40er jaren opstelden als verdediger van de belangen van de slechtst betaalde loonafhankelijken hebben al in de 80er jaren de neo-liberale ideologie omarmd (13. schade van het Akkoord van Wassenaar)
Zij gaven hun oorspronkelijke inzet op sociale gerechtigheid op. Evenals op de verdediging van de sociale voorzieningen en op een goed leven voor iedereen. (68-1. uitbuiting arbeidsmigranten)

Deze kiesverenigingen verdringen zich nu in het politieke midden, andere hebben zich zelfs opgeheven. Lieten zich door vernieuwers meeslepen in de liberale thema’s van het individueel welzijn. Deze schijn liberalen dringen ons nu hun hipsterachtig levensgevoel van onbegrensde mogelijkheden op, schrijven anderen voor hoe die moeten denken, hoe die moeten leven en wat politiek correct is.
De strijd voor betere vooruitzichten voor de achtergestelden is verkwanseld. Zelfs de sociaal-democratische emancipatorische doelen zijn verraden. Ingewisseld voor de verheerlijking van de platform economie, de zzp status en het stimuleren van start-up ondernemers. Stuk voor stuk ontwikkelingen die de maatschappelijke kloof verder verdiepen.
(68-2. plantform economie) (65. zzp misbruikt)

Politiek optreden in solidariteit, is geheel verlaten. Inzet voor collectief hoger inkomen, vrije toegang tot onderwijs, voldoende betaalbare huisvesting, is vervangen door hypes en discussies zoals over gender, vegan cultuur, stoppen van de klimaatverandering en mensenrechten in het verre buitenland.
Slechts weinig mensen die moeten leven van een minimumloon of minder, laten zich in met deze onderwerpen. Zeker in de lage lonen sector staat overleven van dag op dag voorop.

Electoraal zijn voor de maatschappelijk achtergestelden de ideologisch herkenbaar steunpunten verloren gegaan. Er wordt geen perspectief geboden hoe zich aan het bestaansminimum te ontworstelen. (61 bestaansminimum)
Aan een kant uit zich dat in versplintering tot kiesverenigingen op bijzaken, aan de andere kant in een verhoogde aantrekkingskracht van politieke alternatieven die het wantrouwen tegen de gevestigde orde aanwakkeren en daarom denigrerend met ‘populisme’ worden aangeduid.

opkomst van ultra rechtse groeperingen en neo-nazi’s is het gevolg
van de ideologische armoede bij wat zich ‘links’ pleegt te noemen.

Hoe politiek verzet zich uit, is nooit hetzelfde als de oorzaak van dat verzet.

Zo kwam de Beeldenstorm in de 16e eeuw in de Nederlanden helemaal niet voort uit godsdienststrijd. Het was een felle opstand tegen de achterstelling, uitbuiting en bittere armoede. Het verzet uitte zich ondermeer in de vernieling van de symbolen en gebruiken van de gevestigde orde binnen de toenmalige verhoudingen, dus ook de toen aanzienlijke kerkelijke macht.

Mensen die buitengesloten worden en zich daardoor afgewezen weten, keren zich op den duur tegen die maatschappelijke orde en haar conventies. Protesten, ook als die uitmonden in rellen met de bijkomende vernielingen en plunderingen, zijn nog maar de uitingen van machteloos verzet tegen achterstelling binnen de bestaande machtsverhoudingen. Echter, vanuit de gevestigde orde wordt dit gemakzuchtig geïnterpreteerd als a-sociaal tot aan crimineel gedrag van individuen, dat gecorrigeerd kan en moet worden. Een miskenning dat de oorzaak ligt in de maatschappelijke orde en bij de zittende beslissers zelf.


onze maatschappij ordening is afgestemd op het zelfgenoegzame,
bevoorrechte deel van de bevolking

discriminatie
Toenemende sociaal economische achterstelling voedt discriminatie en racisme. Dat het bij bedrijfsmanagement en in overheidsbeleid topprioriteit is om de loonkosten op alle mogelijke manieren te drukken, dat is iedereen duidelijk. (40-3 loonmatiging is het verdienmodel)
Ook dat migranten en mensen uit de nieuwste EU landen -en ver daarbuiten- daarvoor worden misbruikt. Maar doordat de aanstichters -degenen die het voor het zeggen hebben- zich ongrijpbaar houden, wordt de onvrede vaak onterecht op de herkenbare nieuwkomers gericht.
Vele werkgevers gebruiken deze verdeeldheid om delen van het personeel tegen elkaar op te zetten en uit te spelen.

Deze discriminatie heeft niets te maken met onvoldoende opleiding van de slechtst betaalden. Maar alles met een scherp ervaren achterstelling. Met de vernederingen in omgang met de overheid. En door degenen die zich als beter wetenden opwerpen, zich daarmee boven de overige bevolking stellen. Met uitbuiting op het werk. Huurverhogingen zonder woningverbetering, bij groeiende woningnood.

En hoe ziet het er uit voor het gediscrimineerde deel van de bevolking?

Afkomstig uit voormalige koloniën of ergens anders vandaan,
de vluchtelingen, de arbeidsmigranten, hun kinderen en kleinkinderen?
Bij sollicitaties op tweede keus geplaatst. Door managers arm gehouden.
Door overheid als een last bejegend.
Velen weten en voelen zich dagelijks uitgesloten, gemarginaliseerd en vernederd.
Worden het slachtoffer van provocaties. Natuurlijk rebelleren vooral jongeren er tegen
dat ze in zo’n achterstand positie zijn gedrongen. Bij enkelen leidt dat tot radicalisering.
Zo gaat het maatschappelijk proces.

Zowel reaktionairen als opportunisten pakken deze scheidslijnen binnen de bevolking op om zichzelf een platform te verschaffen. Bewust worden de verschillen onder de achtergestelden uitvergroot en opgehitst tot tegenstellingen. Dat brengt de sociaal-economische onvrede op een dwaalspoor, om het doel van reaktionairen en opportunisten te bereiken: een beter leven voor zichzelf ten koste van alle anderen. Met verdeeldheid scheppen en tegenstellingen aan wakkeren, wordt de maatschappelijke onvrede afgeleid en dus de gevestigde orde behouden.

loon &winst
Een algemeen belang is onbestaanbaar in onze maatschappij. Het belang van loonafhankelijken en zelfstandigen staat tegenover dat van geldschieters. Omdat het belang van werkenden nu eenmaal ten koste gaat van dat van geldschieters. En andersom.
(30. opbrengst voor arbeid & kapitaal)

Zodra regering, topambtenaren of managers het over het ‘algemeen belang’ hebben, bedoelen ze uitsluitend een nog hoger rendement op de investeringen voor geldschieters.
(14. rendement Ned economie)
Daarin ondersteund door invloedrijke internationale financieel-economische instellingen, voorspelburo’s, onduidelijk gefinancierde denktanks, technokraten, een veelheid aan hooggeleerden en al hun volgers. Zij allen blijven steken in het herhalen van de dominante neo-liberale ideologie van degenen die het voor het zeggen hebben. (LI. neo-liberale diktatuur)

grafiek 64.01.

Jarenlang zijn ons sombere verhalen voorgehouden over achterblijvende economie. Bedoeld om harde bezuinigingen en loonmatiging door te drukken. Tot 4 maanden voordat de verkiezingen van 2017 er aankwamen. Ineens werd alles helemaal anders. Maar zulk cijfergegoochel zegt de meeste mensen alweer niets. De meerderheid van de bevolking merkt daar echt geen vooruitgang van in het levenspeil. Zal ook geen deel hebben aan de voorgespiegelde vooruitgang. Want de achterstelling blijft. Uiteraard is zulke gelegenheids propaganda bedoeld om de bestaande parlementaire en politiek-economische verhoudingen zeker te stellen. (11. winst in Nederland)

manipulatie
Zo’n plotseling omslag is ook heel ongeloofwaardig. Dat de cijferbrij zo makkelijk in het tegendeel is te veranderen, maakt duidelijk dat officiële presentaties over de economie manipulaties zijn om ons voor de gek te houden. Trouwens, de beloofde koopkrachtverbetering blijkt niet meer dan een fooi. (51. wie heeft de staatsmacht)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belooft voor 2017 een koopkracht verbetering voor 4 op de 5 mensen van + 0,7%. Op jaarinkomen van € 20.000 is dat
€ 140,-/ jaar. Dat valt in het niet bij de groei van het rendement op de Nederlandse economie.

De ondernemerslobby VNO voorspelde zelfs volledige werkgelegenheid, maar zal dat uit eigenbelang altijd voorkomen. Niet meer dan doorzichtige pogingen de loonkosten verlagingen zoals in het huidig regeringsbeleid voort te zetten.

Werkenden en uitkeringsgerechtigden beleven de economie heel anders. Deze mensen gaat het bovenal om een beter leven. Verbetering van de vooruitzichten en van het levenspeil. Dus betere arbeidsvoorwaarden, meer respekt voor de inzet op het werk, goede huisvesting, koopkracht, onderwijs en zorg. Op uitgerekend al deze zaken is de laatste tientallen jaren gekort. Waardoor de winsten tot grote hoogte zijn gestegen. Een toenemend ongelijke verdeling van de welvaart tussen geldschieters en bevolking. (01. loonmatiging)

grafiek 64.02
bron: cbs, de Nederlandse economie 2013 (30. opbrengst voor arbeid & kapitaal)

maatschappelijk ondernemen
Beslissers in commerciële organisaties hebben wel de mond vol over maatschappelijk ondernemen. De inhoud daarvan blijft steken in modieuze verwijzingen naar verduurzaming, circulaire economie, vergroening en grote zorgen over klimaatverandering.
Tegelijkertijd zetten ze het eigen personeel met groot gemak weg als een gebruiksartikel en te risicovolle kostenpost. Ontduiken gemaakte cao afspraken. Reorganiseren mensen met vaste banen weg en vervangen die door tijdelijke krachten en zzp’ers. (65. zzp misbruikt)
Migranten worden op detacheringsbasis ver onder de wettelijke norm betaald, bij schandelijk slechte voorwaarden. (17. stelen van het personeel)
Werk wordt door de overheid bij periodieke inschrijving aanbesteed tot onder de bodemprijs. Met deze concurrentie op arbeidsvoorwaarden is personeel 25% tot 30% kwijt geraakt.
(59. concurrentie op arbeidsvoorwaarden)

De uitbreiding van de EU van de laatste kwart eeuw, is aangegrepen om met sociale dumping van Midden-Europeanen de arbeidsmarkt in Nederland open te breken. (68-1.uitbuiting arbeidsmigranten)
De loonkosten worden gedrukt door personeel en vakbonden tegen elkaar op te zetten en uit te spelen, ontslag te vergemakkelijken, arbeidsvoorwaarden te versoberen, de pensioenleeftijd uit te stellen, uitkeringsgerechtigden dwingend als loondrukker in te zetten, doorbetaling bij ziekte te weigeren, de afgesproken cao te ontduiken. Zo wordt de werkzekerheid en daarmee het toekomstperspectief voor de bevolking in Nederland verpest. (40. verslaafd aan loonmatiging)


najagen van eigenbelang
door en voor aandeelhouders en beleggers
is strijdig met iedere maatschappelijke verantwoordelijkheid
(bu. LII. race naar bodem)

AWVN arbeidsvoorwaarden beleid 2017:
brede scholingsplicht: werkenden moeten hun arbeidsmarktwaarde voor het bedrijf behouden
individueel rugzakje van opgebouwd recht op ontslagvergoeding = gouden handdruk,
moet evenals cao fondsen O&O gebruikt worden om langer inzetbaar te blijven

AWVN arbeidsvoorwaarden beleid 2016:
cao vervangen door bonus systeem: ‘variabele beloning stimuleert goede resultaten’
minimumtarief voor zzp? tegen
aanvaardbaar bestaansminimum? tegen
ouderenregelingen? afschaffen
onregelmatigheidstoeslagen? afschaffen, zondag is een normale dag
loonsverhoging naar anciënniteit? vervangen door produktiviteit
jaren langer doorwerken voor ouderen
vakantiedagen worden vaak niet opgenomen,zijn dus niet nodig, kunnen vervallen
levenlang doorleren, bijscholen verplicht

AWVN juli 2013, Laurens Harteveld :
werkgevers zijn niet op aarde om de koopkracht van werknemers te garanderen
willen niet opdraaien voor de gevolgen van het regeringsbeleid
algemene looneisen ongewenst, de mogelijkheden van het bedrijf zijn het enige uitgangspunt
koopkrachtverhogen helpt de economie toch niet:
loonstijging lekt weg naar het buitenland
loonafhankelijken potten hun geld op, inplaats van te besteden
hoger loon betekent hogere inflatie
hoger loon is ook niet solidair met ambtenaren die al jaren op nul staan in hun koopkracht
niet solidair met gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden die achteruit gaan
hoger loon veroorzaakt hogere werkloosheid
lichte loonstijging mag alleen na inleveren vrije tijd en verlofdagen, meer flexibele inzet,
hogere produktiviteit door langere werkweken, minder toeslagen, minder vakantie.
AWVN is de cao onderhandelaar namens bedrijven bij de meeste cao”s

roofbouw
Vervolgens klagen nu de bedrijfsmanagers in de metaal, de bouw, detailhandel en het wegvervoer dat er geen vakbekwaam, betrouwbaar en hoog gemotiveerd personeel meer
te krijgen is. (68-2.platform economie)
Nee, logisch na zulke roofbouw op de arbeidsverhoudingen. Dit zijn stuk voor stuk
de sectoren waar door de bedrijfsonderhandelaars de cao besprekingen iedere keer weer op scherp worden gesteld. Jarenlang zijn akkoorden tegenhouden om nieuw personeel zonder cao aan te kunnen nemen. Om daarna gemaakte afspraken stelselmatig te ontduiken.
Als je het personeel zo schoffeert en respektloos als wegwerpartikel wegzet, geen enkel perspektief biedt, dan jaag je bij voorbaat personeel weg, ontmoedig je iedere motivatie. Loyaliteit aan bedrijf en ondernemer kan je zo wel vergeten. Geen betrokkenheid meer.
Dit korte termijn beleid is ook nog eens nadelig voor het bedrijf zelf, want het veroorzaakt verlaging in produktiviteit en kwaliteit.

En nog eens nee, jongeren bedenken zich wel twee keer voordat ze een bedrijfstak ingaan waar zo met mensen wordt omgegaan. Jongeren gaan voor leukere bezigheden dan zich te laten gebruiken. Gaan niet meer naar een baas waar de misrekeningen van het management op het personeel wordt afgerekend. Tja, de bedrijfsscholen en het leerlingenstelsel met baangarantie zijn destijds opgeheven om kosten te besparen. Dus hoe wil je dan nu nog aan instroom van vakbekwaam en gericht beroepsgeoriënteerde jongeren komen?


verantwoordelijkheid nemen voor je personeel
ze respekteren en er in investeren
dat is pas echt maatschappelijk ondernemen

verharding
De verharding van de samenleving wordt de laatste jaren gerechtvaardigd met een steeds openlijker beleden neo-liberale ideologie. De arbeidsverhoudingen verslechteren onder de toenemend onverzoenlijke opstelling van de werkgevers bij cao onderhandelingen. Vaste banen worden systematisch vervangen door goedkopere flex contracten. (27.-2. cao ronde 2016)

Op alle mogelijke en onmogelijke manieren worden in Nederland de loonkosten verlaagd. In het verlengde daarvan is het economisch en sociaal beleid van de overheid gericht op het afbreken van de werknemersverzekeringen, volksverzekeringen (52. plundering volksverzekeringen),
de zorg, pensioenen (48.-3. pensioenen in problemen gebracht)
en het sturen op minimalisering van het overgebleven sociaal stelsel. (61. bestaansminimum)

Parallel hieraan loopt de neo-liberale eis dat de overheid zoveel mogelijk moet slinken om de kosten te verlagen. Het verzwegen doel daarvan is dat door het bedrijfsleven verfoeide regelingen en wetten hiermee verdwijnen of minstens de handhaving daarvan onmogelijk wordt. Bijvoorbeeld waar het de wetten op arbeidsomstandigheden, bescherming van personeel en milieu betreft.

loonroof
Een en ander wordt ideologisch verkocht als het mondiger maken van mensen die al te lang verwend zijn in de verzorgingsstaat. Maar zo’n verzorgingsstaat heeft nooit bestaan. De volks- en werknemersverzekeringen zijn in ruim twintig jaar na 1945 door strijd bevochten om een land met beschaafde arbeidsverhoudingen op te bouwen. Om een menswaardig bestaan te garanderen. Deze verzekeringen zijn altijd betaald door de premie verplicht van het loon af te houden. Het resultaat van die strijd is sindsdien weer afgebroken in het belang van ondernemers, beleggers en andere geldschieters. Nooit is het loonnivo voor de loontrekkenden evenredig hersteld met het vervallen van verzekeringen. Het gaat om een loonkostenverlaging over de rug van de werkende bevolking. De koopkracht van aanvullende pensioenen is in 10 jaar minstens 16% achteruit gegaan. (48-5. pensioenroof 2018, verborgen agenda)

Dat de prioriteit van de gevestigde orde uitsluitend ligt bij de belangen van aandeelhouders
en geldschieters, bleek overduidelijk bij de kredietchaos van 2008. Binnen de kortste keren werden hun problemen opgelost en afgewenteld op de bevolking. (58. kredietchaos)
De vanaf 2011 voor financiële instellingen met steun van de Nederlandse regering via de EU afgedwongen loonsverlagingen, huisuitzettingen en verdampte pensioenen van Grieken, Ieren, Portugezen en Spanjaarden, zijn het voorbeeld hoe ver dit gaat. (62. loonkosten verlaging in Europa)

grafiek 64.04.
bron: eurostat consumentenvertrouwen

maatschappelijke verantwoordelijkheid
Nauwelijks opgemerkt is er daarnaast een heel internationaal circus opgebouwd waarmee een beetje bedrijf -en zelfs een kleine krabbelaar- de belasting kan ontduiken. Voor geldschieters
en hun adviseurs een winstgevende sport. Voor de samenleving betekent het dat het wettelijk
is toegestaan om iedere maatschappelijke verantwoordelijkheid te ontlopen. (63. belastingparadijs)

Belasting wordt geheven om een overheidsapparaat op de been te houden. Lang niet alleen om sociale uitkeringen te verzorgen. Gezondheidszorg en onderwijs zijn omvangrijke taakgebieden, ook voor ondernemers van groot belang. Er wordt daarnaast een uitgebreid rechtsstelsel in de lucht gehouden dat het eigendom van investeerders en aandeelhouders waarborgt, zowel juridisch als met een geweldsmonopolie. Maar als het enigszins kan weigeren juist deze belanghebbenden die daar het meeste belang bij hebben, er ook maar iets voor te betalen. Dus moet de bevolking dat opbrengen.


conclusie:
de gevestigde orde wijzigt, verhardt de maatschappijstruktuur
verdiept daarmee de kloof binnen de samenleving

toekomst
De uitkomst van de neo-liberale politiek is, dat economie niet een middel is om aan de maatschappelijke vraag te voldoen, maar een middel om kapitaal te vermeerderen.
Daaraan wordt de maatschappijstructuur aangepast. Het resultaat is een land waarin de sociale verhoudingen bepaald worden door de mogelijkheid mensen economisch te exploiteren.
(bu.XXIII. naar een toekomst die loont)

Dit economisme reduceert mensen tot een gebruiksartikel met arbeidsplicht om het ingebrachte kapitaal te vergroten. Daarvoor wordt management ingehuurd en beoordeeld op het talent het mensenmateriaal in het gareel te krijgen en te houden. (20. topinkomens)
Daarbij is iedereen die niet kan of wil werken in dit systeem een overbodige kostenpost.
Zulke mensen in leven te houden is dus niet de verantwoordelijkheid van welke ondernemer of bedrijf dan ook. Als anderen dat wel belangrijk vinden, moeten zij daar zelf maar voor zorgen.


De taken van de overheid worden daarom teruggebracht tot:
   het faciliteren en beschermen van ondernemerschap en geldschieters
   garanderen van lage loonkosten, belastingvrijdom, subsidies en vrijstelling
    van arbeidswetten
   het opleiden disciplineren en dwingend aanbieden van het gewenst reservoir
    aan arbeidskrachten
   arbowetten schrappen, geen algemeen verbindend verklaringen
   handhaven van de arbeidsrust en het stakingsverbod
   zelfredzaamheid dient de leidraad te zijn in het overheidsbeleid,
    sociale voorzieningen moeten overgeheveld naar privaat initiatief en liefdadigheid


Ieder die geacht wordt te kunnen werken, is daartoe verplicht, plus daarbij:
   zich te gedragen, te kleden en te spreken naar wens van de werkgever
   24 x 7 klaar staan voor het bedrijf
   breed inzetbaar zijn
   zich permanent te ontwikkelen om arbeidswaarde te behouden
    en geen overbodige kostenpost te worden
   alleen tijdelijke contractarbeid, bij laag betaald werk inhuur per dag of klus
   snelle beëindiging overeenkomst bij ziekte of na ongeval
   loonbetaling naar draagkracht en winstgevendheid van het bedrijf
   geen cao's
   vakbondsaktiviteiten niet toegestaan


Uitsluiting van degenen die niet voldoen aan dit eisen pakket. Zoals zieken, jongeren, gepensioneerden, arbeidsgehandicapten, omdat niet produktieve mensen geen economische waarde hebben.
   als overgangsmodel is misschien een basisinkomen mogelijk
    -te weinig om van te leven en teveel om van dood te gaan-
    want er moet altijd een prikkel zijn om zelfredzaam te blijven.
   als variatie daarop een uitkering op basis van loonwaarde aan langdurig zieken,
    ouderen en arbeidsongeschikten, individueel aan te vullen met oproepbaantjes
    (61. bestaansminimum)


natuurlijk is deze ontwikkeling te voorkomen
daar is politieke strijd voor nodig
versterk daarom de vakbeweging

extremisten
Is het bovenstaande beeld overtrokken?
Toch niet.
Hieronder enkele uitlatingen van wegbereiders naar dit a-sociale stelsel.
Het gaat hierbij niet om de personen zelf, maar wel om de maatschappijstructuur die zij verwoorden en dus verdedigen.


verschil tussen zzp en vast contract moet verdwijnen
winstbelasting moet omlaag
sociaal stelsel moet goedkoper
CPB rapport; juni 2016

we zijn nooit klaar met hervormen
er is al wel een grote slag geslagen
maar het groeivermogen moet nog verbeterd worden
Maarten Camps, secretaris generaal EZ over het overheidsbeleid; ESB jan 2016

sociale stelsel moet grondig verbouwd
arbeidsmarkt moet hervormd
rechten en zekerheid uit de vaste contractvorm schrappen
laagopgeleide werkers, flexwerkers en arbeidsgehandicapten moeten beter beschikbaar zijn
voor de arbeidsmarkt, maar ze investeren niet in zichzelf
dus moet dat betaald worden uit de premies voor WW of ontslagvergoeding, de fondsen
voor bijstand, cao scholingsfondsen O&O en de loonruimte voor de cao
Peter van Lieshout + ABU koepel uitzendburo’s + Cedris (ver. sociale werkvoorziening)
+ NRTO (commerciële opleiders), + Summum (wervingsburo’s); juni 2016

arbeid moet zo goedkoop mogelijk
dus: tegen pensioensparen
verplichte verzekeringen WW en ziektewet zijn een gruwel
Cees Oudshoorn, directeur ondernemerslobby VNO-NCW; notitie sept 2014

groeikracht en verdienvermogen moeten speerpunt van de regering worden
onderzoeks subsidie moet met € 1.000 miljoen omhoog
90% van VNO-NCW leden wil nog steeds een cao
uitkeringsgerechtigden zijn labbekakken,
vrouwen hebben biologisch hiaat omdat ze zwanger worden
Hans de Boer, voorzitter ondernemerslobby VNO-NCW; 2015 & 2016

economie blijft kwetsbaar
geen koopkrachtstijging voor werkenden in de periode 2018 - 2021
cao’s mogen hooguit 0,3% per jaar vooruit
koopkracht gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden gaat 0,2% /per jaar omlaag
CPB voorspelling bij ongewijzigd beleid; maart 2016

vast contract is een te groot risico voor een ondernemer
rigide ontslagrecht blokkeert de arbeidsmarkt
heel veel flex arbeid nodig opdat bedrijf snel kan schakelen in ‘t belang van investeerders
bedrijf wil in slechts beperkt deel van personeel investeren
werkende moet zelf verantwoordelijk worden voor zijn bestaanszekerheid, dus:
niet flexibel personeel krijgt als persoonlijk budget alle premies bijelkaar
voor sociale verzekeringen, caofondsen en ontslagvergoeding
plannetje van Peter Struik, directeur Fuji Film Tilburg
+ Brabants Zeeuwse Werkgevers vereniging; maart 2016

verdienvermogen van Nederland moet omhoog om hogere rendementen te halen
dus is een publiek privaat ‘groen’ investeringsfonds nodig om beleggerrisico te verlagen
overheid moet in de periode 2018-2025 € 12.500 miljoen storten
+ € 7.500 miljoen uit begrotingsoverschot als subsidie
pensioenfondsen en beleggers moeten aanvullen tot € 100.000 miljoen
‘eerst verdienen, dan verdelen’, geen koopkracht plaatjes, dus geen loonsverhogingen
plannetje van Hans de Boer, voorzitter ondernemerslobby VNO-NCW; juni 2016


sociaal stelsel schrappen
arbeidsmarkt moet hervormd: rechten van vast contract beperken
OESO; maart 2016

rendementen van bedrijven mogen niet aangetast
loonkosten moeten gelijk blijven of verlaagd
pas als lasten op arbeid lager uitkomen, is een lichte loonsverhoging toegestaan
rechten inperken van vaste arbeidscontracten
zzp moet recht op sociale verzekeringen krijgen
pensioenstelsel moet goedkoper
hypotheekrente aftrek dient versneld afgebouwd
overschot lopende rekening moet omlaag
structureel begrotingstekort moet naar 0,5%
Europese Commissie; mei 2016

voor meer investeringen zijn hogere rendementen en loonmatiging nodig
hogere koopkracht is slecht voor de groei van de economie
Raymond Gradus & Roel Beetsma, professoren economie; februari 2016

werkloosheid onder de ouderen is te hoog,
dus, om interessant te zijn voor werkgever is een extra dwang op 50+ nodig:
minder ontslagbescherming
WW verlagen
ontslagvergoeding niet meer afhankelijk van arbeidsverleden
senior moet lager loon accepteren
CPB; juni 2016

hoog percentage flexwerk in Nederland veroorzaakt door:
rigide ontslagsysteem
twee jaar verplichte loondoorbetaling bij ziekte
Griekenland, Italie, Spanje, Portugal hebben terecht met het Europees mes op de keel
de arbeidsmarkt versoepeld. Maar in Nederland is dat nog taboe.
werkenden moeten mobieler worden
flexibiliteit van productieprocessen en dus ook van het werk neemt toe door
internationale concurrentie
ouderen moeten langer door werken, niet met douceurtjes de deur uit,
want hoe moeten de stijgende zorgkosten en de pensioenen betaald worden?
basisinkomen kan het sociaal stelsel vervangen, zodra dat niet meer betaalbaar is
door de toename van flexarbeid.
rechtse en linkse populisten gaan voorbij aan de realiteit van de moderne arbeidsmarkt
Michele de Waard, columnist; december 2016

groeivermogen economie moet verhoogd opdat werkgevers vaste banen bieden, door:
flexibeler arbeidsmarkt
verhoogde arbeidsproductiviteit
weerbaarder burgers op de arbeidsmarkt
gerichte innovatiesubsidies
flexibeler faillisementsrecht voor levensvatbare bedrijven
investering in vaardigheden van mensen jong en oud
bankpersoneel is teveel in slaap gesust met schijnzekerheid van vaste baan
fatsoenlijk vangnet moet kunnen
Job Swank, direkteur DNB; december 2016

moderne werknemer moet zelf zorgen dat hij exploitabel is en blijft
redactioneel Financieele Dagblad 20 juli 2016


vast contract voor personeel niet aantrekkelijk voor werkgever, moet veranderen
maar nooit ten koste van de zelfstandigen
Alexander Rinnoy Kan, ex SER, ex ING, lid EK D’66; oktober 2016

om produktiviteit op te voeren:
mensen moeten tot op hoge leeftijd blijven werken, dus:
een bedrijf dat personeel verplicht gezond te leven, moet korting krijgen op de zorgpremie
Bernard Wientjes, ex VNO; oktober 2016

òf onderscheid vast – flex moet vervallen + altijd vergoeding bij ontslag - aftrek van wat
de werkgever in de persoon geïnvesteerd heeft
òf arbeidscontract van maximaal 5 jaar, dat geeft werkgever de gewenste wendbaarheid,
met cao’s voor maximaal 5 jaar, werkt goed in Duitsland
Peter van Lieshout, prof theorie van de zorg; juni 2016

werkloze laag- en ongeschoolden moeten aan het werk
met loonsubsidie zijn honderdduizenden extra basis- of minibanen mogelijk
Harry van de Kraats, dir VNO & ANWV; oktober 2016

werkloze jonge mannen vormen een maatschappelijk hoge kostenpost
werklozen zijn het onbenut potentieel voor de economie
werkenden moeten concurrentie aangaan met Oost-Europese arbeidskrachten
Bas ter Weel, direkteur SEO; november 2016

bedrijfsinvesteringen gaan voor loonsverhoging
staken = sabotage
Peter Elbers, direkteur KLM; augustus 2016

‘rijken doen investeringen, dat levert altijd banen op’
‘waarom schamen om stinkend rijk te zijn?’
‘waarom moeten schamen om anderen voor je te laten werken
en daar zelf beter van te worden?’
‘personeel moet dankbaar zijn als ze mag werken,
want ze zijn tot een last voor de werkgever’
‘weg met betutteling door regels en wetten die ons beperken’
‘globalisering is goed geweest voor iedereen’
‘de welvaart is omhoog gegaan voor iedereen’
internetreakties van lezers Het Financieele Dagblad; oktober 2016

versobering verzorgingsstaat is onvermijdelijk door toename zzp, vreemdelingen en welvaart
verzorgingsstaat alleen mogelijk binnen een homogene bevolking,
draagvlak verzorgingsstaat afgekalfd met misbruik door hippies en migranten
verzorgingsstaat kraakt in alle voegen, is niet meer te betalen
verzorgingsstaat geeft teveel gemoedsrust, maakt mensen afwachtend
vakbeweging heeft geen keus dan meewerken aan versobering, want haar draagvlak kalft af
verzorgingsstelsel is sterk verbouwd, dus waarom niet nog verder veranderen?
sociaal stelsel, cao en loongebouw zijn gebaseerd op vaste arbeidscontract, bij de huidige
hoge vlucht van flex en zzp is aanpassing nodig, maar vakbeweging houdt vast aan cao
huidige sociale verzekering gedijt bij onwetendheid: solidariteit is ouderwets
basaal vangnet aan de onderkant is straks voldoende
hervormingen zijn urgent door de onrust over de toekomst van Europa
Nederlanders zijn inmiddels hoger opgeleid, kunnen zelf pensioen regelen, willen dat ook
Nederlanders zijn hoger opgeleid, hun welvaart is toegenomen, hebben meer kapitaal,
een pensioen, eigen huis, partner met baan,
dus is verzekering via verzorgingsstelsel overbodig geworden
naar een kleinere en efficiëntere overheid, meer individualisering en maatwerk
Peter van Lieshout , ex Ministerie SZ, ex rapporteur WRR; prof theorie van de zorg; mei 2016

onrechtvaardig dat multinationals met trucs weinig belasting betalen, is populistische praat
want grootste deel van de inkomsten van multinationals gaat op aan lonen
en winsten komen uiteindelijk ten goede aan veelal kleine beleggers
Roel Beetsma en Raymond Gradus, hooggeleerden; januari 2017


werkenden in Europa begrijpen nog niet te moeten concurreren met werkenden India, China, Brazilië
Jean-Claude Trichet, ex ECB; december 2016

beginnende werknemers krijgen 20% tot 30% teveel loon
bedrijf wordt beperkt bij inspelen op ontwikkelingen op de wereldmarkt door cao afspraken
arbeidsvoorwaarden moeten snel aangepast kunnen worden, anders stappen beleggers uit
dit is het probleem voor Heineken en het probleem voor heel Nederland
Hans de Ruiter, direkteur Heineken Nederland, l RvB VNO; december 2014

EU moet zich verstevigen, obstakels slopen, zodat je meer kunt verdienen
dit gezonde realiteitsbesef moet nog doordringen
Ben Bot, lobbyist, ex minister BuZa; juni 2016

ambitieuze ondernemers hebben de ruimte nodig, worden daarin tegengewerkt
wet- en regelgeving beschermt de sociale verhoudingen van de vorige eeuw
innovatie tegengehouden door achterhaalde manier om publieke belangen te borgen
overheid moet meer loslaten, schrappen van gedetailleerde wet- en regelgeving nodig,
anders delven economische belangen het onderspit
overheid geeft alleen nog doelen aan, laat uitvoering over aan private partijen
om dat te realiseren
Maarten Camps, secretaris generaal EZ over het overheidsbeleid; ESB jan 2015

oudere werknemers leren niets bij, blijven zitten vanwege te hoog loon
moeten gaan kiezen voor ontslag of lager loon
people managers van banken; maart 2016

flexwerk is niet meer te stoppen
tweedeling groeit tussen personeel met fraaie vaste arbeidsvoorwaarden
en de vogelvrije flexwerkers
vakbeweging vecht tegen de verkeerde dingen: tegen flex en uitzend,
er is al voldoende wetgeving
ministerie SZ gaat onterecht uit van het vast contract als norm
daarmee gaat het sociaal stelsel naar de knoppen
zekerheid voor alle werkenden, niet alleen voor vaste werknemers
uitzendsector ABU; mei 2014

vaste banen zullen op korte termijn met nog 10% tot 15% verder afnemen
loon doorbetalen bij ziekte is te groot risico voor werkgevers,
moet dus wel overgaan op flex
uitzendbaan is de opstap naar iets beters
hoge sociale lasten, premies voor ziektekosten, scholing, pensioen maken uitzenden te duur
daarom is zzp de oplossing
Aart van der Gaag, ex direkteur ABU koepel uitzendburo’s; juni 2016

ijzerwerkers uit Roemenie op scheepswerf in Nederland à € 1,- per uur + een dagvergoeding
mogelijk dankzij legale detachering via de A1 regeling
Alex den Breejen, direkteur Den Breejen Work; maart 2016

lonen moeten onder alle omstandigheden gekort worden;
structurele looneisen zijn ontoelaatbaar
loon moet winstafhankelijk worden
inplaats van cao’s moet beloning afhankelijk zijn van individuele beoordeling
rechten van ondernemers moeten versterkt worden,
werknemers moet meer verplicht worden
uitkeringsgerechtigden moeten zwaardere arbeidsplicht krijgen
ontslag moet op ieder gewenst moment kunnen ingaan
senioren hebben verlaagde produktiviteit, dus kan hun beloning omlaag: demotie
VNO-NCW arbeidsvoorwaardenbeleid 2007, forum; december 2006


Een geldschieter zal nooit tevreden zijn zolang er nog onkosten zijn, of dat er loon uitbetaald moet worden.

ga door naar: (62. loonkostenverlaging in Europa) of (40.-3. loonmatiging is het verdienmodel)
jan. 17 / juni 2023

kleine logo