1 mei komitee logo
sociaal akkoord, 2019 en later
47.1.
principe akkoord pensioenen   juni 2019

De regering wenste al jaren een sociaal akkoord tussen vakbeweging en de bedrijvenlobby VNO over de ontmanteling van het aanvullend pensioenstelsel. Toch bemoeide zij zich er altijd direkt mee. Enerzijds als werkgever en pensioenwetgever, anderzijds vanuit haar bevoegdheden rond de AOW.

De truc van de tegenpartij gevormd door regering, VNO en zelfbenoemde deskundigen, was de onderhandelingen op te splitsen in deelonderwerpen. En dus te onderhandelen over technische details en deeloplossingen. Ga je daarin mee, dan raak je makkelijk zicht op het totaal pakket kwijt. Inplaats van de afweging van winst en verlies binnen de politieke tegenstelling van enerzijds overheid met bedrijfslobby, tegenover het belang van de werkenden, wordt het een technisch verhaal.

onder druk wordt alles vloeibaar
Hier bovenop kwam de tijdsdruk onder de dreigende kortingen op de pensioenen in de metaal bij de pensioenfondsen PMT en PME. De absurd lage DNB rekenrente eist kortingen vanaf begin 2020. Voor Z&W en ABP -waar de regering grote greep op heeft omdat zij in het bestuur zit bij deze pensioenfondsen- geldt hetzelfde, maar dan een jaar later.
(48-5 pensioenroof 2018 verborgen agenda)
Een hogere rekenrente zou dat kunnen voorkomen, maar dan moet er wel vóór het zomerreces 2019 een pensioenakkoord zijn.

De vakbondsonderhandelaars zijn door de regering verder onder druk gezet met dat de fracties van PvdA en GL zijn voorbewerkt door de minister. En ja hoor, deze kiesverenigingen verklaarden zich bij de aankondiging prompt voorstander van het principeakkoord dat ze nog helemaal niet konden kennen. Dit betekent dat de Tweede Kamer het pensioenstelsel kan gaan verbouwen buiten de vakbeweging om.

In de volgzame media heet het dat er na 10 jaar eindelijk wel een pensioenakkoord moest komen. Ongeacht de inhoud.


lokkertje
In april 2019 geeft het CPB met een daarvoor aangepaste cijferopstelling de regering extra ruimte van € 4 miljard per jaar. Opdat de regering geen gezichtsverlies lijdt na haar eindbod in november 2018, toen zou er geen enkele ruimte zijn voor bevriezing van de AOW leeftijd. Nu, in juni 2019 is een heel magere tegemoetkoming gedaan.

de inzet
Een goed pensioen voor werkenden en uitkeringsgerechtigden,
tegenover:
verdere loonkostenverlaging bij de nog altijd stijgende winsten en
het uitverkopen van het pensioenstelsel aan de commerciële verzekeraars.
(bulletin LXII wat pensioenakkoord?)

wat ging er mis
Nadat de onderhandelingen in november 2018 klapten, heeft de vakbondsleiding er te lang
op vertrouwd dat na de Statenverkiezingen een nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer het regeringsbeleid zou wijzigen.

Door te onderhandelen op deelonderwerpen hebben de tegenpartijen de grote lijn zoek gemaakt voor de vakbondsonderhandelaars.


Zo hebben de onderhandelaars vanuit de vakbeweging zich laten verleiden tot de uitruil van verplicht pensioen tegen een verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers.

Maar ook dat moet later nog worden uitgewerkt.

Vertrouwen op de oprechtheid van toezeggingen door VNO en regering blijft altijd een valkuil.
In het principe akkoord 2019 zijn er vanuit regering en VNO op de belangrijkste punten slechts toezeggingen gedaan om één en ander verder uit te werken. Niets is vastgelegd. Dat biedt de
in dit opzicht onbetrouwbare partners zoals VNO en regering alle ruimte om de vakbeweging na ondertekening alsnog klem te rijden. (48-6. pensioenroof 2019 akkoord waarover)


Nagenoeg dezelfde regering blies al één dag na het sluiten in 2013 het sociaal akkoord op. De afgesproken opschorting van € 4.300 miljoen aan bezuinigingen werd genegeerd. Van het toen ook overeengekomen verbod op nul urencontracten in de zorg is niets terecht gekomen.

Deze keer hadden ministerie SZW en toezichthouder DNB een nog ongunstiger rekenrente voorgekookt. die ze de commissie Dijsselbloem bekend lieten maken. Binnen twee weken nadat ruim drie kwart van de geraadpleegde bondsleden het akkoord goedkeurden, zetten toezichthouder DNB en regering de hele overlegstructuur klem met nieuwe regelgeving.

Met het afstrepen van wat er uitgeruild is, in plaats van een totaal afweging maken, zijn de bondsleden bij de raadplegingen op het verkeerde been gezet.

De bondsonderhandelaars hadden in juni 2019 twee mogelijkheden:
1. òf het akkoord voorleggen als maximaal haalbaar resultaat.
Dat is buigen. In de stuurgroep onder voorzitterschap van een ambtenaar, is de vakbeweging getalsmatig ingekapseld. Met deze inzet naar de leden toe, hebben de vakbondsleiders van FNV, CNV en VCP zich tot verlengstuk van VNO en regering gemaakt.

2. òf erkennen: dit is het niet. Zoals dat toen de onderhandelingen klapten
in november 2018 nog wel gesteld werd, maar waar in juni 2019 inhoudelijk
weinig aan veranderd is.
Vervolgens de eigen agenda volgen en niet die van de tegenstanders. Dus aktie ontketenen op bevriezing van de AOW leeftijd op 66 jaar. Omdat daarvoor breed draagvlak bestaat onder de hele bevolking.


bevriezing van de AOW leeftijd is heel goed betaalbaar,
slechts de politiek wil ontbreekt om daarvoor geld opzij te zetten:

ieder jaar hogere winsten (11. winst in Nederland)
bedrijven zitten met overvolle kassen (bulletin LXIII loonruimte)
geld lenen is voor bedrijven en overheid gratis (67. staatsschuld)

uitgerekend in deze tijd van hoogconjunctuur is er de mogelijkheid,
pak die dan ook !

politiek bedrijven is het bewerkstelligen van wat eerder onhaalbaar lijkt.

daarvoor moet je bereid zijn alles uit de kast te trekken en mensen te mobiliseren tot ver buiten de eigen achterban.

Door de regering aan te pakken met een campagne de AOW te bevriezen, wordt een nieuwe politieke realiteit geschapen. Toegegeven, het is een kwestie van durven. Maar alleen door te durven maakt de vakbeweging zich tot een politieke factor. (43-1 staatsvakbond of vrije vakbeweging)

conclusie:
ons collectief pensioenstelsel wordt uitgefaseerd
de SER blijft gehandhaafd voor de arbeidsvrede

Centraal akkoorden binnen de SER komen in Nederland tot stand tussen 3 partijen die elkaar proberen beentje te lichten: VNO bedrijvenlobby, regering en de vakbonden.

De polder bestaat voor regering en VNO alleen zolang zij hun zin krijgen. Dus zolang de vakbeweging zich corporatistisch opstelt, daarmee tegen het belang van de werkenden in.
(24. centraal akkoord)

Op het aanvullend pensioen spanden VNO en regering samen tegen de bonden. Niet verrassend. Dat wist je tevoren. Dus is het op z’n minst naïef om alleen toezeggingen tot verder onderhandelen als een resultaat te verkopen. Zo gooi je de handdoek in de ring

politieke tegenstelling
Een gezonde oude dag blijft voor deze regering (VVD, CDA, D66, CU) en PvdA en GL nog altijd een kostenpost. Zij hebben geen boodschap aan deze belangrijke levensvoorwaarde voor de bevolking. Hiermee kiezen deze kiesverenigingen in meerderheid voor de geldschieters. Alleen de vakbeweging kan nog opkomen voor de bevolking. Maar daar moet de vakbondsleiding wel toe gedwongen worden, door de leden.

Het sociaal akkoord bedoeld om de arbeidsvoorwaarden te verslechteren, kwam begin 2018 niet van de grond. Het pensioenoverleg klapte in november 2018. Maar in juni 2019 laat de vakbeweging zich in de luren leggen met een stuurgroep die moet uitwerken hoe het collectief pensioenstelsel wordt uitgefaseerd.

Eerder, in 2009 en 2011, ging het al eens mis met de verhoging van de AOW leeftijd:
Tandeloos verzet tegen verhoging AOW leeftijd (24. werkgevers centr. akk.  2. pensioen komt later)
De AOW leeftijd verkwanseld (47. sociaal akkoord  2. stilzwijgend akkoord 2010)
Pensioenakkoord 2011 (bulletin XXXIII democratische vakbond)

Een volgzame vakbeweging heeft geen enkele politieke invloed.
Een volgzame vakbeweging wordt gebruikt om de arbeidsvrede te bewaren.
Om een zelfbewuste politieke factor te zijn, moet de vakbeweging een eigen onafhankelijke koers volgen.

conclusie:
de vakbondsleidingen hebben politieke versterking nodig
wordt lid

ga door naar: (48.-6. pensioenroof, akkoord waarover)
of lees in: (47. sociaal akkoord) hoe eerdere sociaal akkoorden verliepen.
aug. 2019

kleine logo