1 mei komitee
kleine logo
verloren loonruimte 4

De prijsverhoging opgeteld bij de toename van de produktiviteit geeft de ruimte die er minimaal is om de cao lonen te verhogen. Wordt die loonruimte wel opgeëist?

grafiek 04.-1
bron: CPB: MEV 1997; MEV 2003; MEV 2007; MEV 2011; MEV 2016 prijsstijging = cpi

Het gebied tussen de gele lijn ‘prijs- en produktiviteitstijging’ en de rode lijn ‘toename cao loon’, geeft de loonruimte aan die aan de ondernemers en hun financiers is weggegeven.

Het cao loon blijft sinds 1982 steeds verder achter bij samengeteld de prijsinflatie
en de toename van de produktiviteit. Het gevolg van 35 jaar loonstagnatie, waarvan ettelijke jaren hoogconjunctuur.

Ieder jaar dat het cao loon onder de prijsinflatie + produktiviteitsstijging blijft, leveren cao afhankelijken weer extra loonruimte in. Met compenseren van de geldontwaarding wordt
de koopkracht op peil gehouden. (03. loonachterstand) Dat is goed. Maar het gaat er niet alleen
om koopkracht handhaven. Ook om gelijk op te delen met de geldverschaffers in de hogere opbrengst van het geleverde werk.

In 35 jaar is de economie 3,5 keer zo groot geworden, terwijl de waarde van het cao loon
maar net iets meer dan verdubbeld is. (34. cao eisen en resultaat)
Bedenk daarbij wel dat de werkelijke geldontwaarding eigenlijk nog hoger ligt dan hier weergegeven. (41. inflatie bestrijding)

conclusie:
looneisen stellen is nog niet genoeg
er moet hoger resultaat behaald worden

CPI= consumenten prijs index = prijsinflatie = geldontwaarding = koopkrachtverlies.
Deze CPI ligt lager dan de werkelijke inflatie, die is hoger, kijk ook bij (5. loon & inflatie)

Produktiviteitstijging = toename van de opbrengst bij dezelfde inzet van arbeid.
Zowel de reeksen produktiviteitstijging als contractloon hebben alleen betrekking
op de marktsector, maar zonder de olie- en gaswinning en de onroerend goed sector.

geleide loonpolitiek
Halverwege het jaar bepalen vakcentrales hun looneis voor het komend jaar.
Traditioneel baseerden de vakcentrales zich voor hun loonruimte berekening op prijsinflatie + produktiviteitsstijging zoals het CPB die opgeeft. En wel voor het vorig jaar, het lopend jaar en het komend jaar. Dat is een wankele basis, want betrouwbare cijfers over het lopend jaar en het komend jaar kunnen er uiteraard helemaal niet zijn.
Het CPB geeft voor die jaren een voorspelling. Jawel, die later weer moet worden bijgesteld aan de werkelijke ontwikkelingen. Het nivo van geldontwaarding is nu eenmaal afhankelijk van vele tevoren onbekende omstandigheden. (33. inflatie)
Ook cijfers over het afgelopen jaar zijn niet betrouwbaar en worden vaak nog een paar keer herzien. Hier zit dus ruimte voor politieke manipulatie. (29. voorspelling of volksverlakkerij)

Door de produktiviteit over 2001 overdreven negatief te presenteren, en de werkelijke inflatie te laag, werd op voorhand bereikt dat de gierende prijsinflatie van 2001 in de voor 2003
te formuleren looneisen niet meer gecompenseerd kon worden. (34. cao eisen & resultaat)

Zo werd de loonruimte methode van de vakcentrales gebruikt om de loonkosten te verlagen

Door de cijferreeksen en voorspellingen van het cpb aan te sturen, in de wetenschap dat die voor zoete koek worden aangenomen, is in feite de geleide loonpolitiek vanaf 1945 de hele verdere 20e eeuw en nog iets langer voortgezet. (43. vakbondstientje)

produktiviteit
Over het jaar 2001 presenteerde het CPB in MEV 2003 een daling van de arbeidsproduktiviteit van 0,6%. Die achteruitlopende produktiviteit zou de concurrentiekracht van Nederland
in gevaar brengen. Opmerkelijk, omdat verscheidene industriëlen de produktiviteit in 2001 juist zagen stijgen. (32. concurrentiepositie)
Maar ja, deze stelling was nu eenmaal het stokpaardje van de toenmalig voor het CPB verantwoordelijke LPF minister. Het CPB gehoorzaamde.
Toch, over 60 jaar bekeken blijkt zijn gejammer over dalende produktiviteit niet meer dan borrelpraat te zijn.

grafiek 04.-2.
bron: cbs sept.2009

hoger loon = noodzaak
De Europese Commissie verwijt Nederland al sinds 2012 een bovenmatig overschot op de lopende rekening. Dit in vergelijking tot de andere eurolanden. Het hoge overschot ondergraaft ook nog eens de economische verhoudingen binnen het euroblok. (32. concurrentie positie / 11)
De Nederlandse Bank legt de oorzaak van dit hoge handelsoverschot bij de doorgeschoten loonmatiging in Nederland. Zelfs IMF en OESO wijzen de regering er sinds 2013 op dat de overdreven loonmatiging de Nederlandse economie onnodig afremt.
(XLVI. lager loon = meer winst = minder investeringen = minder werk)

De politiek van loonmatiging is de opeenvolgende Nederlandse regeringen van tientallen jaren, de gezamenlijke ondernemers te verwijten. Maar ook de vakcentrales zolang die zich corporatistisch blijven opstellen. (43.-1. staatsvakbond of vrije vakbeweging)

Om onze Nederlandse economie in stand te houden, is een hogere koopkracht nodig.
Alleen daardoor neemt de binnenlandse consumptie toe. Dat betekent dat hogere lonen noodzakelijk zijn. (XLIII. wie niet aan zijn toekomst bouwt, heeft er geen)
Daarmee wordt ook de opbouw van onze economie minder eenzijdig afhankelijk van export. Allemaal in het voordeel van de bevolking in Nederland. (02. verdeling van de welvaart)

reële lonen blijven achter
Ter bevestiging stelt het cbs eind 2015 in een eigen studie over de periode 2001 tot in 2014
dat de reële lonen zijn achter gebleven bij alleen al de produktiviteitsstijging van de arbeid.

grafiek 04.-03.


conclusie:
onnodig hebben we geld laten liggen

ga door naar: (45. loonsom stijging)

jan.-16
kleine logo 00-1