1 mei komitee logo

bulletin XXXVIII

armoede beleid

De economische stagnatie door teruglopende bestedingen is op dit moment het grootste probleem in Nederland.
Oorzaak is toenemende verarming van de bevolking. Het gevolg van permanente loonmatiging, lagere loonschalen voor nieuw personeel, weigering personeel in vaste dienst te nemen en de groeiende werkloosheid.

Steeds meer mensen in Nederland komen in de lage lonen sector terecht.
Dat gaat al jarenlang zo. (5. koopkracht en loon)
Het onveranderlijke beleid van bedrijven en hun financiers is snijden in de lonen.
Ongeacht hoe de regering is samengesteld, wordt altijd loonmatiging gepredikt.

Dat moet dus gekeerd worden.

inkomenspolitiek
De nieuwe regering van reaktionairen en andere beroepsbestuurders kiest voor:

inleveren op het besteedbaar inkomen
belasting verhogen
bezuinigen op zorg en andere voorzieningen
nullijn voor overheidspersoneel
WW verkorten
ontslag bescherming afbreken
massaontslag zoals in de thuiszorg
pensioenleeftijd verhogen

Dit zou allemaal nodig zijn om de staatsschuld en het begrotingstekort terug te dringen
om zo de eurocrisis te bestrijden. Maar arbeidsmarkthervorming en de verkapte arbeidsplicht
veranderendaar niets aan. (40. verslaafd aan loonmatiging)

Dat de staatsschuld is opgelopen, komt echt niet doordat mensen te lui zijn om te werken.
Ook niet door hoge ontslag vergoedingen. Niet door overbodige zorg.
Niet door te hoge pensioenen of een plotseling overschot aan bejaarden.

Het oplopen van de staatsschuld begon met dat een eerdere regering de vorige eigenaren van de al failliete ABN bank achteraf hun verlies nog eens vergoedde. En de tent weer op poten zette, voor een slordige € 37.000 miljoen. (58. kapitaal chaos)

Daarna kregen alle internationale geldschieters hun minder profijtelijk aflopende beleggingen in zuidelijke eurolanden en Ierland teruggestort. (58.-1. Griekse tragedie) Nederlandse regeringen besteedden daar € 142.500 miljoen aan.

Sindsdien wordt hier, net als in alle andere eurolanden, de bevolking gedwongen om offers te brengen voor deze giften aan beleggers overal ter wereld. Tegelijkertijd trekken bedrijven hun investeringen terug.

grafiek bulletin 38-1

verborgen agenda
Aandeelhouders en vooral hun financiers zijn de enige winnaars. De gemaakte winsten liggen al vele jaren op een heel hoog nivo. (14. winstgevendheid Nederlandse economie)

De export bloeit. Die export wordt bovendien heel profijtelijk gefinancierd vanuit Nederland en de regering staat garant voor het geval leveringen niet betaald worden. (32. concurrentiepositie)

grafiek bulletin 38-2

Deze financieel zware concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven binnen Europa verontrust zelfs het IMF, de Europese Commissie, het CPB en ook Nederlandse commercieële banken. Zozeer, dat zij adviseren om de voortdurende loonmatiging in Nederland los te laten. (bulletin 37. XXXVII. loonsverhoging redt de economie) Om zo de onevenwichtige economische verhoudingen binnen Europa op te lossen.

De in de propaganda voorgegeven crisis en crisisbestrijding is dus een voorwendsel voor iets heel anders:

  • de winsten van bedrijven veilig te stellen
  • versnelling in overdracht van welvaart
    van de bevolking naar internationale geldschieters

het kan makkelijk anders
Terugdringen van staatsschuld is op dit moment overbodig en onverstandig. Het leeglopen van de in voorbije jaren moedwillig opgepompte vastgoed bubbel remt de bestedingen ook al. Investeren en versterking van de koopkracht is dan noodzakelijk. Juist niet bezuinigen en loonmatigen, want dat knijpt de economie nog verder af en bedreigt daarmee de toekomst. Zeker voor de komende generaties.

Nu de staatsschuld in Nederland verlagen is zelfs onnodig. Want de Nederlandse Staat krijgt al maandenlang tientallen miljarden euro’s aangeboden voor een rente onder de 1,9%. Bij een looptijd van 10 jaar! Dat is minder dan de geldontwaarding. Naar de Europese rekenmethode ligt de inflatie in 2012 veel hoger, al op 2,7%. Dus, op dit moment geld lenen voor 10 jaar verlaagt de rentelast zelfs, omdat het geld sneller in waarde achteruitgaat.
(40. verslaafd aan loonmatiging)

Deze situatie op de kapitaalmarkt levert een paar jaar tijd op om de Nederlandse economie op te peppen. Met extra investeringen door de overheid. Om:

werkgelegenheid te versterken, de
werkloosheid te bestrijden en de
koopkracht op te vijzelen.

Zo’n kans voor verbetering van de levensomstandigheden zal zich niet gauw weer voordoen.
Toch, uit eigenbelang en ideologische kortzichtigheid weigeren de neo- liberale regering van VVD en PvdA, ondernemers en de vele napraters dit op te pakken. Dan moet het worden afgedwongen.

vakbeweging
De laatste jaren geven mensen steeds minder geld uit. Winkeliers kunnen daarover meepraten. Allemaal het gevolg van bezuinigingen, loonmatiging, de nullijn voor overheidspersoneel en onzekerheid over pensioenen. De mensen verarmen, hebben dus minder te besteden.

Daardoor steunt de Nederlandse economie op dit moment eenzijdig en zwaar op export. Meer binnenlandse afzet brengt daar weer evenwicht in. Daarvoor zijn loonsverhogingen nodig, waarmee de koopkracht onder de bevolking vergroot.

Maar de meeste Haagse kiesverenigingen willen niets weten van deze politiek tot verbetering en verduurzaming van de economie. Of dit nu is uit dommigheid, onwil of eigenbelang, het maakt niet uit. Hiermee kiezen zij en ook de nieuwe regering vóór de winsten voor beleggers en keren zij zich alweer tegen de laagst betaalden onder de bevolking. (25. loonmatiging moet)

Politiek Den Haag zal de economie niet redden.
Ondernemers al helemaal niet. Loonsverhoging zullen zij nooit geven.
Loonsverhoging moet worden afgedwongen. Altijd.
Alleen een vernieuwde vakbeweging is daartoe in staat.

versterk daarom de zich vernieuwende vakbeweging

In de Duitse metaal en chemie zijn de cao-lonen dit jaar met 3,5% tot 4% verhoogd.
Zeker, daar waren akties voor nodig. Maar het is gelukt. Dat moet hier ook kunnen.

nov. 2012

kleine logo

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals: CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Wereldbank, Bloomberg, Nibud, VEB, Nationale Beloningsonderzoeken, DNB, Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en de Unie, AWVN, Min SZ