1 mei komitee logo
afgesloten cao’s 2009 44-09

In het volgende overzicht van cao akkoorden kunnen alleen begrijpelijke persberichten verwerkt worden, daardoor worden niet alle akkoorden vermeld.
Maatgevende cao’s in groen.

grafiek 44-09.1.
grafiek 44-09.2.
grafiek 44-09.3.
grafiek 44-09.4.

In 2008 kregen 1.400.000 mensen minder dan € 21.000,- per jaar betaald.
Dat is 18% van de werkenden.
De werkgevers koersen op vervanging van de cao door individuele beloning.
(bulletin XXIII naar een toekomst die loont)
Zware koopkrachtverlaging wordt doorgevoerd door concurrentie op arbeidsvoorwaarden
in bijvoorbeeld de detailhandel, de zorg, bij het openbaar vervoer en bij de post.
(59. concurrentie op arbeidsvoorwaarden)
Kortom, voor de vakbeweging is er werk aan de winkel. (27. cao ronde 2009)

Voor 2009 verwachtte de regering in september 2008 nog een inflatie (CPI) van 3,25%.
In december 2008 werd dat verlaagd tot 1,5%. De ECB houdt het in november 2008 op een CPI van 2,7% voor 2009. In de loop van het jaar lijkt de inflatie inderdaad uitzonderlijk laag onder de 2% uit te komen. Ten dele doordat de energiekosten halverwege het jaar sterk terugvallen.
Voor voltijd werkenden is de WW premie afgeschaft, een voordeel in koopkracht, maar dat gaat weer verloren aan verhoging van de pensioenpremies. Pensioenuitkeringen worden dit jaar niet
of niet geheel geïndexeerd, een verlies voor gepensioneerden in koopkracht tot aan 3,5%.
De grondstoffenprijzen wisselen sterk. (56. grondstoffenprijzen)
De aannames van de regering wat betreft de koopkracht hebben meer te maken met politieke wenselijkheid dan met realiteitszin. (5. koopkracht en loon)

Afgaand op inflatieverwachtingen en de lastenverzwaringen zoals het cpb in 2013 publiceerde,
lijkt een koopkrachtverlies voor 2009 van minstens 1,7% het waarschijnlijkst te zijn geweest.

De regering is eind 2008 grote risico’s aangegaan met volle en gedeeltelijke nationaliseringen
van banken en verzekeringsmaatschappijen. (58. krediet chaos)
Zodra deze avonturen fout aflopen, zullen de werkenden gedwongen worden de buikriem aan
te halen om de schade voor de schatkist te repareren. (bulletin XXIV wat nou crisis) In 2010 en latere jaren moet bij de loononderhandelingen gerekend worden op een harde konfrontatie van de kant van de ondernemers en regering.

Voor cao’s afgesloten in 2008,
klik naar: (44.-08. cao’s 2008 )

Om te zien hoever de lonen achterblijven bij de winst ontwikkeling,
kijk (35. loon 1982-2007)

okt.09 / mei 17

kleine logo